Nieuws

Vijfde voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’

Vijfde voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’

Op 15 juni 2020 hebben minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst –, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Tweede Kamer geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de in het regeerakkoord voorziene maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’.

Het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring worden niet verder uitgewerkt

In de voortgangsbrief laten de betrokken bewindspersonen weten dat het kabinet heeft besloten niet verder te gaan met de concept-wetteksten voor het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring. Het uitwerken van deze concept-wetteksten blijkt een complexe opgave. De diverse (uitvoerings)toetsen, de gesprekken met het werkveld en de reacties op de internetconsultatie hebben een aanzienlijk aantal knelpunten aan het licht gebracht. Daarnaast is ook de Commissie Regulering van werk kritisch op de voorstellen. De gekozen maatregelen brengen grote administratieve lasten mee, zorgen voor veel onduidelijkheid, hebben geen draagvlak en zijn lastig uitvoerbaar en handhaafbaar voor de uitvoerende en controlerende instanties.

Het kabinet laat verder weten in gesprek te gaan met sociale partners en andere partijen om afspraken voor zelfstandigen vast te leggen. Daarnaast wil het kabinet de arbeidsmarktpositie van platformmedewerkers versterken. Daarom wordt er gekeken of de regelgeving voor driehoeksrelaties, zoals bemiddelaars en uitzendbureaus, ook van toepassing kan worden verklaard op platforms. Ten slotte werkt het kabinet aan een bredere arbeidsmarktagenda. Dit vloeit voort uit het advies van de Commissie Regulering van werk.

De webmodule start als pilot

De webmodule is nog niet gereed, maar het kabinet streeft ernaar om dit najaar met de webmodule te starten als een pilot. Met de webmodule ontwikkelt het kabinet een instrument om opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de fiscale, arbeidsrechtelijke en sociaalverzekeringsrechtelijke kwalificatie van de arbeidsrelatie. De webmodule zal drie mogelijk uitkomsten geven (opdrachtgeversverklaring, indicatie dienstbetrekking, geen oordeel). Deze uitkomsten hebben nog geen juridische status. Opdrachtgevers kunnen in deze pilotfase nog geen zekerheid ontlenen aan de uitkomst. De webmodule fungeert slechts als een voorlichtingsinstrument om duidelijkheid te krijgen over de arbeidsrelatie.

Na de pilotfase zal een beslissing worden genomen over het verdere gevolg van de webmodule. Het kabinet streeft ernaar om bij de uiteindelijke introductie van de webmodule wel juridische gevolgen te verbinden aan de opdrachtgeversverklaring, zodat een opdrachtgever hier zekerheid aan kan ontlenen. Na het zomerreces zal het kabinet de Tweede Kamer informeren over het verdere tijdpad en de start van de pilot.

Toezicht op arbeidsrelaties

De coronacrisis heeft gevolgen voor de inzet van inspecties, het toezicht door de Belastingdienst en de wijze van inspecteren door de Inspectie SZW. Het handhavingsmoratorium is in ieder geval verlengd tot 1 januari 2021. Tijdens dit moratorium handhaaft de Belastingdienst als een opdrachtgever kwaadwillend blijkt of als opdrachtgevers na aanwijzingen van de Belastingdienst hun werkwijze niet binnen een redelijke termijn (meestal tot 3 maanden) aanpassen.

Verder zal er na het zomerreces uitvoering worden gegeven aan de motie Palland, die vraagt om een halfjaarlijkse rapportage over de uitvoering van het toezicht op arbeidsrelaties. In het najaar neemt het kabinet een beslissing over verdere verlengingen van het moratorium.

Internetconsultatie ‘Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring’ gestart

Internetconsultatie ‘Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring’ gestart

Maandag 28 oktober jl. hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Snel van Financiën en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat een internetconsultatie aangekondigd. Het gaat om twee onderdelen uit de voorstellen die door het kabinet zijn aangekondigd ter vervanging van de Wet DBA; het minimumtarief van zelfstandigen en de zelfstandigenverklaring.

Maatregelen per 1 januari 2021

De eerste maatregel heeft betrekking op de onderkant van de markt en houdt in dat zzp’ers minimaal €16,- per uur moeten verdienen. Dit minimumtarief geldt voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteedt. Hierbij is rekening gehouden met de besteding aan overige werkzaamheden, bijvoorbeeld administratie. Directe kosten, zoals materiaal, zijn exclusief. Zzp-ers die minder verdienen dan het minimumtarief worden niet beschouwd als zelfstandigen, maar als werknemers van de opdrachtgever.

De tweede maatregel is de zelfstandigenverklaring. Deze is bedoeld voor zelfstandigen met een tarief van minimaal € 75,-. Hiermee kunnen zij vooraf met de opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandige werken. Om de zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken, is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, lopen zelfstandigen en opdrachtgevers maximaal een jaar geen risico op naheffing loonheffing en sociale premies. Daarnaast krijgen zij zoveel mogelijk zekerheid over arbeidsrechtelijke gevolgen.

Webmodule niet opgenomen

De webmodule, die zelfstandigen in overige gevallen kunnen gaan gebruiken, staat niet in dit conceptwetsvoorstel genoemd. Daar is namelijk geen wetswijziging voor nodig. Wel zijn de vragen uit de webmodule getoetst bij opdrachtgevers en brancheorganisaties. Doordat op de conceptversie veel kritiek werd geleverd, is de ingangsdatum van 1 januari 2020 uitgesteld. Het verwerken van de feedback kost niet alleen veel tijd, maar maakt de ontwikkeling van de webmodule een nog ingewikkeldere puzzel.

Internetconsultatie

De internetconsultatie houdt in dat het conceptwetsvoorstel zes weken – tot maandag 9 december – open staat voor reacties. Aan de hand van deze feedback kan het wetsvoorstel gereed worden gemaakt voor advies van de Raad van State en vervolgens voor de indiening aan de Tweede Kamer. De internetconsultatie vind u hier.

Derde voortgangsbrief kabinet: webmodule opnieuw uitgesteld, opt-out maximaal één jaar

Derde voortgangsbrief kabinet: webmodule opnieuw uitgesteld, opt-out maximaal één jaar

In navolging van twee voortgangsbrieven in 2018 heeft Minister Koolmees de Tweede Kamer 24 juni 2019 opnieuw geïnformeerd over de voortgang rondom de vervanging van de Wet DBA. Wij vatten de belangrijkste ontwikkelingen voor je samen.

Onderkant van de markt
Voor de onderkant van de markt komt er voor zzp’ers een minimumtarief van €16,-. Dit is een alternatief voor de verplichte arbeidsovereenkomst voor zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die in strijd bleek met Europese wetgeving. Hiermee bereikt het kabinet hetzelfde doel: voorkomen dat zzp’ers tegen een te laag tarief worden ingehuurd.

Bovenkant van de markt
Voor de bovenkant komt er een zelfstandigenverklaring (tot op heden opt-out genoemd), die niet alleen vooraf zekerheid geeft over loonheffing en werknemersverzekeringen, maar ook zover mogelijk over arbeidsrechtelijke gevolgen (bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte), pensioenverplichtingen en cao-bepalingen. Dit is een verdergaande invulling van de afspraak in het regeerakkoord over de opt-out.

Voor gebruik van de zelfstandigenverklaring gelden de volgende voorwaarden:
1. In de overeenkomst van opdracht moet opgenomen zijn dat partijen de bedoeling hebben geen arbeidsovereenkomst te sluiten;
2. De opdrachtnemer dient bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan;
3. De opdrachtgever en de opdrachtnemer ondertekenen beiden de zelfstandigenverklaring;
4. De arbeidsbeloning bedraagt minimaal €75,- per uur;
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor maximaal één jaar.

*** Opdrachtduur van maximaal één jaar ***
Het kabinet acht het wenselijk om het criterium van maximaal één jaar, een periode die eerder in het regeerakkoord (2017) is aangehaald, op te nemen om te voorkomen dat de zelfstandigenverklaring wordt gebruikt door zelfstandigen die voor langere tijd werkzaamheden verrichten.

Mochten de werkzaamheden langer duren dan een jaar, dan geldt de zelfstandigenverklaring niet meer voor de periode na dat jaar. Dit betekent niet dat opdrachtgevers zzp’ers niet langer dan een jaar in kunnen inhuren, maar zal in de praktijk inhouden dat opdrachtgevers die zekerheid zoeken met behulp van de webmodule een oordeel over een arbeidsrelatie moeten vragen.

Webmodule en opdrachtgeversverklaring
Het kabinet werkt aan een webmodule, waarmee aan de hand van de antwoorden op een aantal vragen vooraf kan worden vastgesteld dat geen sprake is van een dienstbetrekking. In dat geval geeft de webmodule een zogenoemde opdrachtgeversverklaring. Deze verklaring geeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat geen loonheffing hoeft te worden ingehouden en afgedragen en geen premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet hoeven te worden betaald. Bij de term ‘zekerheid vooraf’ hoort een kanttekening, die in de brief als volgt omschreven staat: “De opdrachtgeversverklaring is geldig voor zover de webmodule naar waarheid is ingevuld en er in de praktijk dienovereenkomstig wordt gewerkt.” Op dit laatste komt handhaving op het moment dat de wetgeving definitief van kracht is.

*** Weging van factoren ***
De webmodule wordt ingericht op basis van wetgeving, praktijkcasussen en jurisprudentie in het kader van de kwalificatie van de arbeidsverhouding. Om de administratieve lasten laag te houden, wordt onderzocht of de vragenlijst zoveel als mogelijk beperkt kan worden.

De Universiteit van Amsterdam heeft een juridische database ontwikkeld waarin jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht, de fiscaliteit en sociale zekerheid van ongeveer de laatste tien jaar inzichtelijk wordt gemaakt met betrekking tot de classificatie van een arbeidsrelatie. De analyse van deze database wordt gebruikt om te komen tot een weging van de afzonderlijke vragen: welk element weegt zwaar(der) mee bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Ondertussen is een (uitgebreide) vragenlijst uitgezet onder 50.000 opdrachtgevers met het verzoek de vragenlijst in te vullen. Op basis van data-analyse wordt bezien of een algoritme kan worden ontwikkeld, die via een slimme routering met zo min mogelijk vragen tot een correcte uitkomst komt.

In de zomer wordt getest met de webmodule. Na de zomer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van deze testfase.

*** Criterium ‘reguliere bedrijfsactiviteit’ vervalt ***
In afwijking van het regeerakkoord stelt het kabinet voor het criterium ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ te laten vallen. Bij zzp’ers en opdrachtgevers is veel weerstand tegen dit criterium. Met name het feit dat het een nieuw criterium is, dat nog niet is ingevuld door jurisprudentie, en dat de betekenis ervan door de jaren heen zal blijven veranderen, roept de zorg op dat dit veel discussie gaat opleveren. Dit zou daarmee leiden tot meer onzekerheid en minder duidelijkheid, wat onwenselijk is voor het kabinet.

Opnieuw uitstel, handhavingsmoratorium verlengd
Het kabinet werkt momenteel aan wetgeving. Het streven is deze wetgeving in het derde kwartaal van 2019 voor internetconsultatie uit te zetten. De inwerkingtreding van de wetgeving is voorzien in 2021, wat tot nu toe nog gepland stond op 1 januari 2020. In lijn daarmee is ook het handhavingsmoratorium verlengd tot in ieder geval 1 januari 2021.

*** Handhaving op kwaadwillendheid lastig ***
Tijdens het handhavingsmoratorium wordt door de Belastingdienst gehandhaafd op kwaadwillendheid. In de praktijk blijkt het echter zeer lastig om te voldoen aan de zware bewijslast voor kwaadwillendheid. Daarom worden de mogelijkheden tot handhaving gedurende het moratorium aangescherpt: vanaf 1 januari 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst – die het geeft als ze zich op het standpunt stelt dat de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen niet in overeenstemming is met de huidige wetgeving – niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgen.

Meer informatie
Alles weten over (de vervanging van) de Wet DBA? Op deze website vind je altijd het laatste nieuws. Download ook het gratis whitepaper, waar we alle belangrijk informatie voor jou op een rij gezet hebben.

We staan ook met raad en daad voor jou klaar. Wil je spreken met een adviseur van HeadFirst? Stuur een e-mail naar info@headfirst.nl of bel 023-5685630.

Vervolgonderzoek naar mogelijk kwaadwillende bedrijven

Vervolgonderzoek naar mogelijk kwaadwillende bedrijven

Na de start van de bedrijfsbezoeken in 2018, heeft de Belastingdienst inmiddels 104 bedrijven uit verschillende branches bezocht en gecontroleerd op naleving van de Wet DBA. Op 5 maart 2019 deelde Staatssecretaris van Financiën Menno Snel zijn bevindingen met de Tweede Kamer middels een brief.

Hieruit blijkt dat 45 bedrijven beschikken over ‘voldoende kennis en ervaring met de huidige zzp-wetgeving (is) en de wet op de juiste manier wordt toegepast’. In totaal lijkt er volgens de Belastingdienst bij 59 organisaties sprake van ‘in meer of mindere mate onjuist handelen’. Bij 12 hiervan wordt een vervolgonderzoek ingesteld, omdat de inspecteurs hen ervan verdenkt bewust zzp’ers in te huren via een schijnconstructie. De grote vraag is nu: bij welke van deze bedrijven kan de Belastingdienst aantonen dat zij kwaadwillend zijn?

Richtlijnen Handboek Loonheffingen zijn verwarrend
De reden dat van 6 op de 10 bedrijven het handelen omtrent externe inhuur in twijfel wordt getrokken, heeft volgens de Belastingdienst te maken met het volgende:

* Er zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding, terwijl er volgens de gebruikte overeenkomst geen gezagsverhouding zou zijn.
* Zzp’ers verrichten dezelfde werkzaamheden en op dezelfde wijze als eigen werknemers.
* Er is sprake van kernactiviteiten, de werkzaamheden betreffen een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering, wat een aanwijzing kan zijn voor werken in dienstbetrekking.
* Er is geen vervanging van de zzp’er mogelijk of wenselijk, en er lijkt tevens sprake te zijn van gezag.
* De zzp’er heeft geen mogelijkheid om zelfstandig zijn werk in te delen.
* De duur van arbeidsrelatie is dermate lang dat het werk van de zzp’er lijkt te zijn ingebed in de organisatie.
* Er lijkt sprake van een fictieve dienstbetrekking.
* Er wordt niet conform de modelovereenkomst gewerkt.

Het onderzoek voegt daarmee daad bij het woord dat de richtlijn beoordeling gezagsverhouding als ‘geldend beleid’ wordt aangehouden. Alle bovenstaand genoemde elementen zijn namelijk onderdeel hiervan. De richtlijn werd in december 2018 geïncorporeerd in het ‘Handboek Loonheffingen’ van de Belastingdienst. Hannah Dias, manager belastingadvies bij BDO: “Onzekerheid over de kwalificatie van een arbeidsrelatie, die zelfs met de richtlijn beoordeling gezagsverhouding, niet volledig is weggenomen, zorgt ervoor dat bedrijven terughoudend zijn in het inhuren van zzp’ers. Met alle gevolgen van dien voor zzp’ers, opdrachtgevers en daarmee de Nederlandse economie.”

Multi-interpretabele indicatoren is nu probleem van de markt
Het verslag van Snel over de bedrijfsbezoeken komt bovenop de richtlijn beoordeling gezagsverhouding. In een eerder bericht over gezagsverhouding benadrukte Dias al dat de verschillende factoren die in de richtlijn worden benoemd altijd in relatie tot elkaar moeten worden bezien en daarom ruimte laat voor interpretatie. “Het is niet altijd even duidelijk welk gewicht en relevantie aan ieder element toegekend wordt en hoe deze elementen in hun onderlinge samenhang beoordeeld dienen te worden. Daarnaast zijn sommige elementen uit de richtlijn zo dubbelzinnig dat het lastig is voor de praktijk om deze te kunnen begrijpen en in hun eigen specifieke situatie juist te kunnen toepassen. De feitelijke situatie is daarbij belangrijk. Is voldoende duidelijk wat de opdracht inhoudt en onder welke omstandigheden deze wordt uitgevoerd? En welke waarde wordt aan deze verschillende feiten en omstandigheden gehecht?”

Kwaadwillend: ja of nee?
De Belastingdienst gebruikt de resultaten van de bedrijfsbezoeken als input voor de uit te werken toezicht- en handhavingsstrategie. De eerdergenoemde 59 organisaties die (mogelijk) onjuist handelen zullen hierbij worden betrokken. “Voor hen geldt dat de Belastingdienst mede op grond van de richtlijn het standpunt kan innemen dat sprake is van een kwaadwillende situatie. Zodra één van hen daadwerkelijk als kwaadwillend wordt bestempeld, is het niet einde verhaal. Een bedrijf kan namelijk tegen een eventueel opgelegde naheffingsaanslag in bezwaar, eerst bij de Belastingdienst en in een volgende fase bij de rechter. Beide instanties zullen op grond van alle voorgedragen relevante feiten en omstandigheden de situatie opnieuw beoordelen.”

Voortdurende onzekerheid door ‘richtlijn beoordeling gezagsverhouding’

Voortdurende onzekerheid door ‘richtlijn beoordeling gezagsverhouding’

Het slepende verhaal genaamd ‘Wet DBA’, kreeg in december 2018 wederom een nieuw hoofdstuk: de beoordeling van een gezagsverhouding. Nadat het kabinet eind november 2018 de richtlijn naar de Tweede Kamer stuurde, is deze notitie op 12 december 2018 geïncorporeerd in het ‘Handboek Loonheffingen’ van de Belastingdienst. Hiermee heeft het de status van ‘geldend beleid’ verkregen. Momenteel heerst in de flexibele arbeidsmarkt onrust over de wijze waarop dit voorstel zonder tussenkomst van de Tweede Kamer beleid geworden is.

Hannah Dias, manager belastingadvies bij BDO, is verrast over deze geluiden. “Het beleid is onder meer gebaseerd op verschillende uitspraken van rechters die zich hebben gebogen over het vraagstuk wel of geen dienstbetrekking. Het gaat om een samenvatting van al bestaande wetgeving en jurisprudentie. Wat dat betreft is het dan ook niet vreemd dat de Tweede Kamer hier niet in gekend is.” Zij acht het een groter risico dat het geldende beleid er mogelijk voor zorgt dat een Opdrachtgever sneller als kwaadwillend wordt aangemerkt. “Dit kan voor organisaties nadelig zijn, omdat kwaadwillenden ook een naheffing kunnen krijgen over het verleden. Sinds de publicatie kunnen Opdrachtgevers zich lastiger schuilen achter ‘ik wist het niet’, omdat iedereen zwart op wit kan lezen wat de Belastingdienst een gezagsverhouding vindt.”

Ruis bij 40 indicatoren
Het kabinet beloofde voor 1 januari 2019 met een verduidelijking van de definitie te komen. Dat is gelukt middels de eerder beschreven ‘richtlijn beoordeling gezagsverhouding’, maar dit heeft niet de duidelijkheid gegeven waar de markt naar snakt. “Het is bijvoorbeeld frustrerend voor organisaties dat de verschillende factoren die erop wijzen dat al dan niet sprake is van een gezagsverhouding altijd in relatie tot elkaar moeten worden bezien. Dat laat ruimte voor interpretatie”, aldus Dias. Zij geeft hierbij de volgende voorbeelden:

 • De beoordeling aan de hand van meer dan veertig indicatoren is complex. Bovendien is niet zonder meer duidelijk welk gewicht en relevantie aan ieder element toegekend wordt en hoe deze elementen in hun onderlinge samenhang beoordeeld dienen te worden.
 • Sommige elementen uit de richtlijn zijn zo dubbelzinnig dat alleen rechters en andere arbeidsrechtelijke specialisten deze kunnen begrijpen en juist kunnen toepassen. Hun rol is daarbij belangrijk. Vragen zij goed door? Welke (nieuwe) feiten worden achterhaald? En welke waarde wordt aan feiten gehecht? Omdat het om maatwerk gaat, is een eensluidende uitkomst niet gegarandeerd.

Organisaties maken beleid
Dias benadrukt dat organisaties hier het beste mee om kunnen gaan door een inhuurbeleid (opnieuw) neer te zetten. De ene organisatie gaat hier verder in dan de ander, gebaseerd op verschillende interpretaties van signalen die in het overheidsbeleid zijn terug te lezen. “Het gaat erom dat organisaties – te goeder trouw – laten zien dat er goed over het inhuurproces wordt nagedacht en in dit proces zo goed mogelijk de wet- en regelgeving proberen uit te voeren. Dit doe je door enerzijds risico’s te signaleren en deze te borgen, anderzijds door de omvang van risico’s zoveel mogelijk te beperken en, ter onderbouwing, alles vast te leggen in een dossier.” Volgens Dias is een toetsing op papier en praktijk hierbij het uitgangspunt. “Blijf in control, middels een goed beleid aan de ene kant en een overeenstemmende uitvoering in de praktijk aan de andere kant”, aldus Dias.

Wet DBA-proof werken
Dias begrijpt dat dit niet altijd even gemakkelijk is en adviseert dan ook om hulp in te schakelen van een adviseur. “Organisaties kloppen steeds vaker aan voor een analyse en advies over het inhuurbeleid. Ik begeleid, samen met HeadFirst, trajecten om bijvoorbeeld vragen als ‘Voor welke functies huur ik externen in?’, ‘Wanneer kan een externe als zzp’er een opdracht uitvoeren?’ en ‘Is sprake van tijdelijke vervanging of is er sprake van een afgebakend project met afgesproken resultaat?’ centraal te stellen.” Zij vervolgt: “HeadFirst heeft, samen met de Opdrachtgever, een signaleringsfunctie om te beoordelen en te borgen dat een opdracht – voor én tijdens uitvoering – geschikt is voor een Zelfstandig Professional. Twijfelgevallen houdt HeadFirst nauwlettend in de gaten en wij denken tot in de details mee over een betere invulling. Van belang is dat Opdrachtgevers openheid geven over alle relevante feiten en omstandigheden. Uiteraard worden ook Zelfstandig Professionals getest om er zeker van te zijn dat zij zich kenmerken als échte ondernemer.”

Meer weten over de Wet DBA? Wij hebben alle belangrijk informatie voor jou op een rij gezet.

DBA Scorecard: risicovrije inhuur van externe professionals

DBA Scorecard: risicovrije inhuur van externe professionals

In juli 2018 kondigde het kabinet de bedrijfsbezoeken van minimaal 100 Opdrachtgevers aan. In de tweede voortgangsbrief van november, lieten zij weten de selectie van Opdrachtgevers te hebben gemaakt en het merendeel van de bedrijfsbezoeken reeds uit te hebben gevoerd. Over de verdere invulling van de handhaving wordt pas later meer bekend. Tot het moment dat er een volwaardige succesvolle vervanger is voor de Wet DBA voorzien wij dat grote risicomijdende Opdrachtgevers zoeken naar zekerheid.

Stoplichtenmodel
HeadFirst biedt hier oplossingen voor: door gebruik te maken van een eigen, door de Belastingdienst goedgekeurde, overeenkomst gecombineerd met een set aan maatregelen en controles bij onszelf en Opdrachtgevers. Onderdeel hiervan is de DBA Scorecard. Een tooling die bepaald of voor een opdracht een zelfstandig professional ingehuurd kan worden of dat sprake is van een gezagsverhouding, waardoor dit naar de kaders van de huidige Wet DBA niet verstandig is. Dit wordt getoetst aan de hand van 20 vragen, waarbij het stoplichtmodel centraal staat:

 • Groen > inhuur is mogelijk, want er is duidelijk geen sprake van een gezagsverhouding.
 • Oranje > inhuur is mogelijk, maar er zijn aanwijzingen voor een gezagsverhouding. Monitoring van de feitelijke situatie is zodoende noodzakelijk.
 • Rood > inhuur niet mogelijk, want er is duidelijk sprake van een gezagsverhouding. HeadFirst kan in dit geval alternatieven bieden, zoals een payroll-constructie of de omstandigheden van de rol – waar mogelijk – aan te passen.

Optimale Wet DBA compliance
Mediq, één van de grootste aanbieders van zorgoplossingen ter wereld, omarmde als eerste Opdrachtgever de DBA Scorecard en ontzorgt hen daarmee op het gebied van risicovrije inhuur van externe professionals. Nadat Mediq HeadFirst inschakelde om haar te begeleiden in het proces naar optimale Wet DBA compliance, is het stoplichtmodel ook bij hen toegepast. Tijdens het HeadFirst Insights Event ‘Risicovreugde’ op 30 oktober 2018, werd deze klantcase toegelicht aan de hand van resultaten die het hen heeft opgeleverd:

 • Volledige controle op de inhuur van Zelfstandig Professionals.
 • Bewustwording bij Opdrachtgever (HR en inhurende managers): welke rollen kunnen door een Zelfstandige uitgevoerd worden.
 • Bewustwording bij zelfstandige: focus op ondernemer zijn, de schijn van een gezagsverhouding met de Opdrachtgever voorkomen.
 • De inhuur van Zelfstandig professionals verloopt conform de huidige kaders van de wetgeving en de organisatie toont hiermee aan geen kwaadwillende Opdrachtgever te zijn.

“HeadFirst heeft met ons in partnerschap een goede vorm voor risicoafdekking gevonden. Daar zijn wij erg tevreden mee.”
Govert Laninga, Manager HR Services Mediq

Wil jij meer weten over onze DBA Scorecard? Vraag een adviesgesprek aan via info@headfirst.nl.

Tweede voortgangsbrief kabinet: vervanging Wet DBA nogmaals uitgesteld

Tweede voortgangsbrief kabinet: vervanging Wet DBA nogmaals uitgesteld

Begin 2018 verlengde Minister Koolmees de opschorting van de handhaving op de Wet DBA tot 2020. Dat uitstel blijkt nog niet voldoende. Dit liet hij maandag 26 november weten middels een tweede voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. Koolmees vermoed een vertraging van nog één jaar, waardoor de herziene Wet DBA opschuift naar januari 2021.

Oplossingen ‘onderkant van de markt’ op gespannen voet met EU-recht
Koolmees voerde eerder dit jaar gesprekken met de Europese Commissie, waaruit hij concludeerde dat de maatregelen ter bescherming van werkenden met lage tarieven mogelijk in strijd zijn met het EU-recht. In de brief schrijft hij: “met name de omzetting van de overeenkomst van opdracht van de zelfstandige die onder de Arbeidsovereenkomst bij Laag Tarief (ALT) valt naar een arbeidsovereenkomst levert spanning op, omdat dit waarschijnlijk inbreuk maakt op de vrijheid van vestiging (art. 49) en de vrijheid van dienstverrichting (art. 56) van zelfstandigen in het EU-Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).” Het kabinet richt zich daarom, naast een verdere uitwerking van de maatregelen, ook op het verkennen van ‘alternatieve routes’.

De maatregelen voor ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’ worden de komende tijd verder uitgewerkt en in wetgeving omgezet. “Beoogd wordt deze in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie.” In het voorjaar zal het kabinet de Tweede Kamer hierover informeren.

Opt-out voor ‘bovenkant van de markt’
De maatregel voor ‘de bovenkant van de arbeidsmarkt’, de zogenoemde opt out, gaat mee in dezelfde internetconsultatie. “In de brief van 22 juni jl. is aangegeven dat het kabinet zal onderzoeken op welke manier de groep zelfstandig ondernemers wordt afgebakend voor wie de opt-out van toepassing is en dat bij de nadere uitwerking ook gekeken wordt naar de gevolgen voor de rechten op werknemersverzekeringen.” In de tweede voortgangsbrief wordt hier geen nieuwe informatie aan toegevoegd.

Criterium ‘gezag’ op koers
Koolmees heeft wel stappen gezet op andere vlakken, waaronder het criterium ‘gezag’. Zoals eerder afgesproken in het regeerakkoord zullen de criteria voor een gezagsverhouding worden verduidelijkt. Hiertoe is een aantal wetenschappers gevraagd een position paper te schrijven, waaruit opnieuw blijkt dat het verduidelijken van gezag geen eenvoudige opgave is. “Wel is het mogelijk door met indicaties voor gezag, contra-indicaties voor gezag en voorbeelden te werken, het gezagscriterium te verduidelijken. Deze verduidelijking van het gezagscriterium wordt opgenomen in het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst.” Dit moet opdrachtgevers handvatten geven om zelf te beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking.

Onderzoek naar werking webmodule gaat door
Volgens de voortgangsbrief ligt ook de uitwerking van de webmodule op schema. Deze zal naar verwachting eind 2019 gereed zijn. Uit de brief blijkt echter ook dat het kabinet nog volop onderzoekt of de voorgestelde webmodule 1) uitvoerbaar en handhaafbaar is, 2) zekerheid biedt aan ondernemers en hun opdrachtgevers en 3) niet onnodig veel administratieve last met zich meebrengt. De actuele stand beschrijft Koolmees als volgt: “Er is een vragenlijst ontwikkeld waarin zoveel mogelijk relevante vragen voor de beoordeling van de arbeidsrelatie worden gesteld. […] De komende maanden worden gebruikt om deze uitgebreide vragenlijst uit te werken tot een hanteerbare beslisboom, om te bezien of daarmee ook binnen de hiervoor genoemde balans tot een goed afgewogen oordeel kan worden gekomen.” De daadwerkelijke komst van de webmodule lijkt op basis hiervan nog alleszins onzeker.

Belastingdienst voortvarend met bedrijfsbezoeken
Op 1 juli 2018 publiceerde de Belastingdienst het Toezichtplan Arbeidsrelaties, waarin de bedrijfsbezoeken van minimaal 100 opdrachtgevers werd aangekondigd. Het kabinet laat weten dat de selectie van opdrachtgevers reeds is gemaakt en het merendeel van de bedrijfsbezoeken zijn uitgevoerd. Koolmees laat hier echter nog weinig over los. “Aan de eerste terugkoppelingen over de bezoeken zijn nog geen conclusies te verbinden.” Over de verdere invulling van de handhaving wordt ook pas later meer bekend. “Op het moment dat de uitwerking van de maatregelen verder gevorderd is en er zicht is op of en hoe met de webmodule een optimum tussen de randvoorwaarden is gevonden, zal u worden geïnformeerd over de uitfasering van het handhavingsmoratorium.”

Nieuwe voortgangsbrief kabinet: Belastingdienst bezoekt honderd organisaties in 2018

Nieuwe voortgangsbrief kabinet: Belastingdienst bezoekt honderd organisaties in 2018

Vrijdag 22 juni heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer middels een brief, betiteld als ‘uitwerking maatregelen werken als zelfstandige’, geïnformeerd over de voortgang van de vervanging van de Wet DBA. HeadFirst zet de hoofdlijnen voor je op een rij.

Geen eenvoudige opgave
Het kabinet is in de afgelopen maanden bezig geweest met de uitwerking van de maatregelen ter vervanging van de Wet DBA, waar je meer over leest in ons whitepaper. “Het kabinet is daarin stappen verder gekomen, maar heeft ook nog werk te verrichten”, zo berichtte minister Koolmees in zijn brief. “Het maken van nieuwe wetgeving rond zzp is geen eenvoudige opgave. Dat was duidelijk bij de invoering van de Wet DBA, bij het opstellen van het regeerakkoord en blijkt ook nu. Maar nieuwe wet- en regelgeving is onverminderd nodig.”

Vervolgacties
Het kabinet onderneemt de komende maanden diverse vervolgacties:

De maatregelen voor ‘de boven- en onderkant van de arbeidsmarkt’ worden verder uitgewerkt. “Hierbij zijn echter diverse knelpunten geconstateerd die worden geadresseerd. In het najaar komt het kabinet met een nader voorstel.”

Er wordt momenteel een extern onderzoek uitgevoerd naar tarieven, tariefopbouw en kenmerken van zzp’ers en hun opdrachten. “De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om te komen tot een afbakening van de groepen die onder de arbeidsovereenkomst bij laag tarief en de opt-out vallen. Ook worden effecten van een dergelijke afbakening op de arbeidsmarkt in kaart gebracht.”

– Het kabinet gaat in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven. “Wetende dat deze problematiek in meer landen speelt”.
– Het kabinet onderzoekt op welke manier afbakening van de groep opdrachtnemers ‘aan de bovenkant van de markt’ – voor wie de opt-out gaat gelden – nodig is. “Immers, als voor de opdrachtgever en -nemer al vaststaat dat de opdrachtnemer de werkzaamheden als zelfstandige uitvoert, dan is een opt-out niet nodig.”
– Het kabinet gaat onderzoeken of de voorgestelde webmodule 1) uitvoerbaar en handhaafbaar is, 2) zekerheid biedt aan ondernemers en hun opdrachtgevers en 3) niet onnodig veel administratieve last met zich meebrengt.
– Op 3 september 2018 organiseert het kabinet een vervolg op de kick-off bijeenkomst met veldpartijen van 24 januari 2018, waarin opnieuw besproken wordt hoe de maatregelen zo goed mogelijk kunnen worden uitgewerkt.
– “De opkomst van nieuwe vormen van arbeidsrelaties tussen opdrachtgever/werkgever en opdrachtnemer/werknemer zorgt voor fundamentele vragen over de arbeidsmarkt, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Om voorbereid te zijn op de toekomst wordt een onafhankelijke commissie ingesteld die onderzoek doet naar deze vraagstukken, waaronder de mogelijkheid van de introductie van een ondernemersovereenkomst en de herziening van de definitie van de uitzendovereenkomst.”

Belangrijke datums
Een aantal datums die al bekend waren, blijven staan:

– De handhaving op de Wet DBA blijft opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden.
– Vanaf 1 juli 2018 wordt de handhaving niet meer beperkt tot de meest ernstige gevallen van kwaadwillendheid, maar wordt de handhaving verbreed tot alle kwaadwillenden. Hieronder meer daarover.
– Uiterlijk per 1 januari 2019 zal het kabinet het criterium ‘gezag’ hebben verduidelijkt.

Handhaving: 100 opdrachtgevers worden bezocht
De Belastingdienst publiceert op 1 juli 2018 een plan dat invulling geeft aan het toezicht op arbeidsrelaties vanaf deze datum. De invulling is in grote lijnen al bekend. Zo gaat de Belastingdienst bedrijfsbezoeken plannen met opdrachtgevers, waarbij het in gesprek gaat over hun werkwijze met opdrachtnemers. “De Belastingdienst selecteert minimaal 100 opdrachtgevers om te bezoeken. In deze selectie zijn zowel de opdrachtgevers betrokken die een modelovereenkomst hebben voorgelegd die al dan niet is goedgekeurd, als de opdrachtgevers die in dit kader nog niet in beeld zijn geweest bij de Belastingdienst. Van elke categorie wordt een aantal opdrachtgevers geselecteerd dat de Belastingdienst zal bezoeken. De selectie vindt dusdanig plaats dat diverse branches en sectoren bezocht worden. (…) De focus ligt bij de opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest (red, hiermee lijkt bedoeld te worden: ‘opdrachtgevers die niet een modelovereenkomst bij de Belastingdienst ter goedkeuring hebben voorgelegd’) of die niet werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst.”

“Afhankelijk van hetgeen de Belastingdienst vaststelt in zijn gesprekken met – en bezoeken bij – opdrachtgevers, wordt het toezichtplan tussentijds aangepast. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er andere of andersoortige opdrachtgevers worden geselecteerd. Toezicht vindt plaats waar de grootste risico’s van schijnzelfstandigheid zijn. (…) Indien de Belastingdienst tijdens zijn toezicht een vermoeden heeft dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en kwaadwillendheid stelt hij een nader onderzoek in. (…) De planning is om de bezoeken eind 2018 afgerond te hebben.”

Ben je benieuwd naar de complete brief van Minister Koolmees? Download het hier.

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De handhaving op ‘kwaadwillenden’, opdrachtgevers die bewust regels overtreden, blijft bestaan en wordt zelfs verruimd. De brief maakt ook duidelijk dat er geen uitzicht is op een tussenoplossing voor specifieke groepen zelfstandigen, zoals de opt-out regeling voor Zelfstandig Professionals met tarieven boven de €75,- per uur.

Handhaving op kwaadwillenden verruimd
Vanaf 1 juli 2018 wordt niet langer alleen bij ernstigste gevallen van kwaadwillendheid gehandhaafd, maar kan er ook bij andere kwaadwillende opdrachtgevers worden gehandhaafd. Dit zijn opdrachtgevers “die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan”. Dit houdt concreet in dat de Belastingdienst kan handhaven als ze de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen:

1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

In dergelijke gevallen wordt veelal een oneigenlijk voordeel behaald en/of het speelveld op een oneerlijke manier aangetast.

Planning: meer informatie voor zomerreces
Of sprake is van fictieve dienstbetrekking hangt sterk samen met de vraag of sprake is van een gezagsverhouding. Het kabinet heeft in haar brief aangegeven voor 1 januari 2019 te komen met verduidelijking van de definitie ‘gezagsverhouding’, omdat dit de kern van veel onduidelijkheid is rondom de Wet DBA. Hierop is aangedrongen door Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Wiersma (VVD), waarvan de laatste recent te gast was in ons radioprogramma HoofdZaken.

Voor het zomerreces stuurt het kabinet een ‘hoofdlijnenbrief’ naar de Tweede Kamer, waarin nader wordt toegelicht hoe de verschillende maatregelen uitgewerkt worden. Vervolgens streeft men ernaar nog in 2018 met een wetsvoorstel te komen, zodat de parlementaire behandeling hiervan in de eerste helft van 2019 kan worden gestart. Het streven is de specifieke maatregelen, bedoeld voor ‘de onderkant en de bovenkant van de arbeidsmarkt’, alsmede de opdrachtgeversverklaring (webmodule) per 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Geen snellere oplossing voor bovenkant
Er was sprake van een snellere invoering van maatregelen voor de boven- en onderkant van de markt, maar deze komen er dus niet. “We werken aan één pakket maatregelen die we tegelijkertijd gaan invoeren. We gaan maatregelen als het minimumtarief of de opt-out voor de bovenkant niet eerder invoeren”, zo verklaarde minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees tegenover ZiPconomy. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel voegde daar aan toe: “Ik heb niet de indruk dat aan de bovenkant van de markt nu de grootste problemen zitten. Die groep heeft nu ook al niet veel te vrezen, dus we zien ook niet echt de noodzaak om daar afzonderlijk te versnellen.”

Voor wat betreft de situatie tot 2020 verklaarde minister Koolmees: “Voor de markt is de boodschap helder: met zelfstandigen werken kan! Mits je geen kwaadwillende bent.”

Grote onrust onder ZP’ers over Wet DBA

Grote onrust onder ZP’ers over Wet DBA

De onrust onder opdrachtgevers en zp’ers over de Wet DBA blijft groot, ook nu het kabinet in het regeerakkoord plannen presenteerde ter vervanging van de omstreden wet. Zo’n 60% van de hoogopgeleide zzp’ers, veelal zelfstandig professionals (zp’ers) genoemd, is bezorgd over het feit dat de Wet DBA van kracht blijft tot het moment dat een vervangend plan ingaat. Vier op de vijf van deze zp’ers geeft hierbij als reden dat ze nog altijd onzekerheid, onduidelijkheid en onrust bij opdrachtgevers ervaren. Dit blijkt uit de Wet DBA Opiniemonitor van HeadFirst, uitgevoerd in samenwerking met ONL voor Ondernemers en ZP Zaken onder 775 zp’ers.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak onlangs de verwachting uit dat aanpassing van de Wet DBA waarschijnlijk nog twee jaar op zich laat wachten. Dit is voor zelfstandig professionals een onwerkbare situatie. Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers reageert: “Onduidelijkheid omtrent de Wet DBA kost opdrachtgevers en zelfstandigen dagelijks bakken met geld. Die situatie kunnen we niet laten voortduren. Er moet nu snel een kortetermijnoplossing komen, daarna kunnen werken aan een duurzame oplossing.”

Zp’ers kritisch op plannen

Zelfstandig professionals zijn goed op de hoogte van de plannen ter vervanging van de Wet DBA: 84% kent de ideeën gedetailleerd of in hoofdlijnen. Een groot deel (62%) vindt de plannen een vooruitgang ten opzichte van de Wet DBA, maar blijft desondanks kritisch. Zo worden ‘opdrachtduur’ en ‘de aard van de werkzaamheden’ als ongeschikte criteria beschouwd om zelfstandigen te onderscheiden van werknemers. Over het criterium ‘uurtarief’ zijn zelfstandigen positiever.

Bijna 67% van de zp’ers ervaart het criterium ‘opdrachtduur’ als negatief. De meest genoemde reden is dat zelfstandig professionals – hoogopgeleid en werkend voor overwegend grote opdrachtgevers – meestal langer dan een jaar worden ingehuurd, de maximale termijn voor opt-out op loonbelasting en werknemersverzekeringen. Zo’n 61% van de zp’ers vindt het criterium ‘aard van de werkzaamheden’ niet goed, omdat het een subjectieve term zou zijn die vooral voor meer onduidelijkheid zal zorgen. Zp’ers zijn positiever over het criterium ‘uurtarief’. Ruim 48% reageert optimistisch en vinden voornamelijk dat het lage uurtarief voor bescherming zorgt. Van de negatieve en neutrale reacties vinden de meeste zp’ers dat de gestelde bovengrens van €75,- naar beneden moet.

Mike Korenvaar, Chief Financial Officer bij HeadFirst, reageert: “Met deze opiniemonitor hebben we in kaart gebracht hoe zp’ers over de plannen denken. Als de politiek verstandig is, nemen ze de mening van de markt serieus en maken ze bij de uitwerking van nieuwe wetgeving niet dezelfde fouten als bij de Wet DBA.” Korenvaar vervolgt: “Schijnzelfstandigheid moet aangepakt worden, daar is iedereen het over eens, maar dat mag geen negatieve impact hebben op de bovenkant van de markt. Daar moeten opdrachtgevers, zp’ers en bemiddelaars vrij en met zekerheid zaken kunnen doen met elkaar.”

Noodzaak is hoog

De overheid onderkent de noodzaak van een oplossing voor de Wet DBA. Op 24 januari vindt bij het Ministerie van Financiën een bijeenkomst plaats over de toekomst van de wet. Hierbij gaan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees, staatssecretaris van Financiën Menno Snel en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer in gesprek met marktpartijen. ONL voor Ondernemers presenteert hier haar plannen voor een praktische oplossing. Hans Biesheuvel: “De wettelijke kaders die bepalen of iemand zelfstandige of werknemer is, zijn achterhaald.  De wet en fiscale regelgeving moeten worden aangepast om recht te doen aan de groeiende groep zelfstandigen. Tot die tijd hebben we een praktische oplossing nodig die op korte termijn ingevoerd kan worden en de onrust wegneemt.”

De factsheet met alle resultaten van de Wet DBA Opiniemonitor is gratis te downloaden op dbafeedback.nl.

———————————————————————————————————————— 

Meer informatie voor de pers:

HeadFirst Source Group N.V.
Bart van der Geest
T: 0615899574
E: bart.vandergeest@headfirst.nl

ONL voor Ondernemers
Djoeke Altena
T: 0610150046
E: d.altena@onl.nl

————————————————————————————————————————

Over ONL voor Ondernemers

ONL voor Ondernemers is dé ondernemersorganisatie van Nederland met maar één belang: de stem van de ondernemers laten horen. Dit betekent dat ondernemers onze agenda bepalen en wij actie ondernemen. Samen Nederland ondernemender maken, dat is het doel van ONL. Dit doen we door te lobbyen, problemen aan te kaarten en oplossingen voor te leggen op onderwerpen waar ondernemers last van hebben. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn de Wet DBA, Wet Werk en Zekerheid, late betalingen en rentederivaten. Voor meer informatie zie www.onl.nl. 

Over ZP Zaken

ZP Zaken ondersteunt de zelfstandig professional (zp’er). Met producten en diensten op maat en een eigen wijze van informatievoorziening die past bij de bewust zelfstandige en altijd professionele ondernemer. Door op alle vlakken ondersteuning te bieden, van opleidingen tot verzekeringen en van opdrachten tot netwerkbijeenkomsten, kan de zp’er zich weer richten op waar het om gaat: ondernemen. ZP Zaken is de overkoepelende organisatie van de labels: ZP Control, ZP Academy, ZP Facts, ZP Vraagbaak, ZP Radio en ZP Golf. Voor meer informatie zie www.zpzaken.nl.

Nog zeker twee jaar onduidelijkheid over Wet DBA

Nog zeker twee jaar onduidelijkheid over Wet DBA

Het gaat nog zeker twee jaar duren voordat er duidelijkheid komt over wanneer je wel en wanneer je niet kunt werken als zzp’er. Dat heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten aan BNR Nieuwsradio. ‘Voor dergelijke grote aanpassingen zijn wijzigingen in de wet en aanpassingen in de uitvoering en handhaving nodig. Het is al een ambitieuze doelstelling om te mikken op 1 januari 2020.’

‘Zzp-markt in drieën gesplitst vanaf 2020’
De zzp-markt wordt vanaf 2020 in drieën gesplitst. Koolmees noemt de opties op. ‘Namelijk 1) de opdrachtgeversverklaring, 2) de opt-out en 3) verplichte arbeidsovereenkomst voor bepaalde groepen met een laag tarief.’ Voor de middengroep zal een soort verklaring komen, wat nu de ondernemersverklaring wordt genoemd. ‘Daar zit de crux’, zegt politiek verslaggever Laurens Boven. ‘Dat is toch weer het ouderwetse probleem waar de beoordeling moet plaatsvinden of het écht zzp of een schijnconstructie is. In de voorbereiding daarvan gaat nu de meeste tijd zitten.’

Noot HeadFirst: Wet DBA van kracht tot vervanging
Tot het moment dat de Wet DBA vervangen of aangepast is, blijft de huidige wetgeving van kracht. De datum dat de handhaving van de Wet DBA ingaat, staat momenteel op 1 juli 2018. De Belastingdienst treedt vanaf dat moment op tegen enkele evident ‘kwaadwillenden’. Het is niet onlogisch dat in aanloop naar deze datum besloten wordt de termijn van 1 juli 2018 verder op te schuiven om zodoende de rust in de flexibele arbeidsmarkt te bewaren tot het moment dat meer duidelijk is over de vervanging van de Wet DBA. Mocht dit het geval zijn, lees je het uiteraard op deze website.

Whitepaper ‘Rutte III: Wet DBA verdwijnt’. Wat nu?

Whitepaper ‘Rutte III: Wet DBA verdwijnt’. Wat nu?

In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is aangekondigd dat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt vervangen. In plaats daarvan moet een gedifferentieerd stelsel komen, waarbij verschillende type zelfstandigen hun eigen aanpak krijgen. HeadFirst geeft inzicht in de huidige plannen.

Download whitepaper

Wet DBA op de schop: introductie opdrachtgeversverklaring

Wet DBA op de schop: introductie opdrachtgeversverklaring

Kabinet Rutte III gaat sleutelen aan de Wet DBA, zo blijkt uit documenten die de redactie van RTL Z in handen heeft. De huidige regels zorgen voor veel onrust onder zelfstandigen en opdrachtgevers, met tot gevolg dat opdrachtgevers huiverig worden zelfstandigen in te huren.

De modelovereenkomsten lijken vervangen te gaan worden door een ‘opdrachtgeversverklaring’, waarin de arbeidsrelatie tussen beide partijen wordt vastgelegd. Opdrachtgevers kunnen deze verklaring verkrijgen door het beantwoorden van vragen over de arbeidsrelatie in een webmodule. Uit welke criteria de toets bestaat is nog niet bekend. Wel is aangegeven dat het begrip ‘gezagsverhouding’ in de wet wordt verduidelijkt, zodat bedrijven zekerheid hebben dat iemand die ze inhuren ook echt als zelfstandige wordt gezien.

De markt krijgt de tijd om aan de nieuwe regels te wennen. In het eerste jaar na invoering zal de Belastingdienst terughoudend zijn met controles en niet meteen boetes uitdelen.

Webmodule niet onbekend
De werkwijze met een webmodule om vooraf een beeld te vormen van het oordeel over de arbeidsrelatie is niet onbekend. Voor de komst van de Wet DBA was er sprake van dat de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) de VAR zou opvolgen. In hoeverre de nu aangekondigde webmodule veel wegheeft van deze BGL is nog niet bekend.

Daarnaast lijkt de Nederlandse oplossing op de werkwijze zoals deze in het Verenigd Koninkrijk momenteel gebruikt wordt: de emloyment status indicator van de HMRC (Britse Belastingdienst). Met deze tool kan vooraf een indicatie verkregen worden over de arbeidsrelatie. In ZP Facts Editie 1 2017 stuitten we op deze module toen we onderzoek deden naar handhaving van schijnzelfstandigheid in onze buurlanden, waaronder het Verenigd Koninkrijk. In hoeverre de Nederlandse webmodule en opdrachtgeversverklaring ook gedetailleerd overeenkomt met de Britse tool zal nog moeten blijken.

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

De handhaving van de nieuwe zzp-wet, de Wet DBA, wordt in ieder geval uitgesteld tot 1 juli 2018. Vanwege de aanhoudende onduidelijkheid en onzekerheid was de wet al opgeschort tot januari 2018.

Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Dat geldt niet voor zogenoemde kwaadwillenden, laat staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes donderdag aan de Tweede Kamer weten.

De nieuwe zzp-wet moest vooraf helderheid verschaffen over de arbeidsrelatie tussen de zelfstandigen en opdrachtgevers. Met behulp van de modelovereenkomsten, waarin de arbeidsrelatie staat geformuleerd, weten de partijen waar zij aan toe zijn.

Maar opdrachtgevers bleken in de praktijk onzeker over de gevolgen en waren minder snel bereid zzp’ers aan te nemen. Ook de arbeidswetgeving sluit niet meer aan bij de huidige praktijk.

Nieuw kabinet
Het inmiddels afgeronde onderzoek naar de herijking van de arbeidswetgeving wordt meegenomen in het formatieproces, zodat een nieuw kabinet op dat terrein zijn eigen keuzes kan maken.

Om opdrachtgevers en -nemers voldoende tijd te geven om hun werkwijze aan te passen, wordt de handhaving van de nieuwe zzp-wet nu met een half jaar uitgesteld.

Werkgevers en -nemers kunnen in de tussentijd gebruik blijven maken van de modelovereenkomst, benadrukt de Belastingdienst.

VAR-verklaring
Met de VAR-verklaring, de voorloper van de Wet DBA, lag alle verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. Zo wist iedereen waar hij aan toe was, maar dat betekende ook dat de risico’s eenzijdig bij de zelfstandige ondernemer kwamen te liggen.

Ook was schijnzelfstandigheid, waarbij iemand op freelancevoorwaarden een verkapt dienstverband heeft, met een VAR-verklaring eenvoudiger te verbloemen.

Lees het volledige artikel op: Nu.nl.

Zorgen onder zzp’ers groot ondanks uitstel handhaving Wet DBA
Zeven opdrachtgevers maken mogelijk misbruik van de Wet DBA

Zeven opdrachtgevers maken mogelijk misbruik van de Wet DBA

De Belastingdienst heeft zeven opdrachtgevers uit verschillende sectoren in beeld die mogelijk misbruik maken van de Wet DBA. Zij worden gezien als mogelijk kwaadwillend.

Dat meldt staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) vrijdag in een brief aan de Kamer.

Wiebes zegt verder geen informatie te kunnen geven over de nog te onderzoeken opdrachtgevers. De wet staat hem niet toe om uitspraken te doen over individuele belastingplichtigen. Hij benadrukt dat de handhaving bij kwaadwillenden “uiteraard zorgvuldig” moet gebeuren.

Werkrelatie
De Belastingdienst voert eerst een gesprek met de opdrachtgever en stelt daarna de aard van de werkrelatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer vast. De fiscus beoordeelt ter plaatse hoe de werkrelatie van de partijen er feitelijk uitziet.

“Nadat is vastgesteld dat de aard van de werkrelatie als dienstbetrekking kwalificeert, vindt aanvullend onderzoek plaats om de kwaadwillendheid te kunnen onderbouwen”, schrijft Wiebes.

“Zodra er sprake is van een fictieve dienstbetrekking én van kwaadwillendheid, legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffingen en een boete op.”

Schijnzelfstandigheid
Vorig jaar is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) afgeschaft en vervangen voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

Modelcontracten moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf duidelijkheid bieden over hun werkrelatie. Zo worden zelfstandigen en werkgevers niet verrast door naheffingen vanwege schijnzelfstandigheid.

Na kritiek op de wet, is de handhaving ervan tot in ieder geval 2018 uitgesteld. Maar voor kwaadwillenden en “echte valsspelers” maakt Wiebes een uitzondering.

Lees het volledige artikel op: Nu.nl 

Wiebes: zzp’ers hebben niets te vrezen

Wiebes: zzp’ers hebben niets te vrezen

Zzp’ers en opdrachtgevers hebben niets te vrezen van eventuele boetes en naheffingen. Dat staat in een brief die staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft verstuurd naar enkele tientallen branches.

,,Als een opdrachtgever een zzp’er inhuurt en de Belastingdienst achteraf constateert dat er sprake is van loondienst, zal de fiscus geen naheffing, boetes en correctieverplichtingen voor de loonheffingen opleggen. In dat opzicht kunnen opdrachtgevers dus met een gerust hart zaken doen met zzp’ers”, aldus Wiebes.

Begin volgende maand krijgen ruim een half miljoen zzp’ers een brief met dezelfde strekking.

De bewindsman heeft eind vorig jaar besloten om de handhaving van zijn nieuwe wet om schijnconstructies tegen te gaan op te schorten tot 2018. Wiebes ging over tot die maatregel, omdat er veel onduidelijkheid bestond over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Veel bedrijven namen daardoor massaal afscheid van hun zzp’ers.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën is het de bedoeling om de onzekerheid bij zzp’ers en opdrachtgevers weg te nemen. ,,We zullen alleen optreden tegen kwaadwillende partijen. Dan moet je denken aan partijen die met opzet een situatie van schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan.”

Lees het volledige artikel op Telegraaf.nl

Handhaving Wet DBA opgeschort. Hoe verder?

Handhaving Wet DBA opgeschort. Hoe verder?

Staatssecretaris Wiebes heeft vrijdag 18 november in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de implementatietermijn van de Wet DBA verlengt tot in ieder geval 1 januari 2018. Ook de handhaving is tot die datum opgeschort. Indien nodig wordt deze termijn verder opgerekt.

De vele kritische geluiden omtrent de Wet DBA en de negatieve gevolgen ervan heeft hem tot dit besluit doen komen. De opschorting van de handhaving moet de rust in de flexibele arbeidsmarkt laten terugkeren.

Wat verandert er concreet?
– De implementatietermijn van de Wet DBA wordt aangepast van 1 mei 2017 tot in ieder geval 1 januari 2018;
– Er vindt geen handhaving plaats zolang de herijking van de criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” niet is afgerond;
– De Belastingdienst start per 1 mei 2017 met handhaving jegens ‘bewust kwaadwillenden’;
– In april 2017 stuurt de staatssecretaris een derde voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer.

Bovenkant van de markt
Een passage uit de brief toont dat er bij de beleidsbepalers begrip is voor de praktijksituatie waarin Opdrachtgevers en Zelfstandig Professionals (hoogopgeleide kenniswerkers), met of zonder tussenkomst van een intermediair, met elkaar werken:

“De vooral aan de bovenkant van de arbeidsmarkt gevoelde problematiek met het criterium ‘gezagsverhouding’ wordt als bijzonder knellend ervaren. Daar gaat het om de zelfstandige professional die wordt ingehuurd voor een specifiek project waarbij het door de opdrachtgever beoogde resultaat telt maar waarbij de wijze waarop dit resultaat wordt bereikt aan de professional is.[…] We gaan onderzoeken hoe de invulling van het criterium ‘gezagsverhouding’ het beste kan aansluiten bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Dat biedt op dit moment echter geen oplossing voor de onzekerheid. Daarom is er tot die tijd geen handhaving op deze groep.”

Feedbackrapport Wet DBA
Een week voordat staatssecretaris Wiebes met zijn besluit kwam, voorzagen we hem en verschillende Tweede Kamerleden van het Feedbackrapport Wet DBA.

Feedbackrapport_youtubeafbeelding
Mike Korenvaar, Financieel directeur bij HeadFirst: “Als de inspanningen die Opdrachtgevers, Zelfstandig Professionals en HeadFirst met elkaar gedaan hebben om geluiden uit de markt over te brengen naar politiek Den Haag ook maar voor 1% hebben bijgedragen aan dit besluit, is het de moeite waard geweest.”

Hoe verder?
HeadFirst analyseert momenteel kritisch de brief van staatssecretaris Wiebes en het rapport van de Commissie Boot. Hieruit volgt een standpunt, die we op korte termijn bespreken met onze opdrachtgevers en opnemen met de door ons ingezette Zelfstandig Professionals. De huidige aantrekkende flexibele arbeidsmarkt is gebaat bij rust, waar we ons maximaal voor in zullen blijven zetten.

Wiebes zet Wet DBA in de ijskast

Wiebes zet Wet DBA in de ijskast

Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief aan de Kamer laten weten dat hij de implementatietijd van de Wet DBA verlengt tot 1 januari 2018. Daarmee is ook de handhaving tot die datum opgeschort.

Wiebes benoemt expliciet dat in het bovenste segment van de markt de term ‘geen gezag’ niet meer van deze tijd is. Hij wil de komende tijd gaan gebruiken om te bezien op welke wijze wel helder is vast te leggen dat een zp’er een zelfstandige is. Totdat die kaders duidelijk zijn, is er geen handhaving. “Dat geeft aan deze professionals de zekerheid dat zij in deze periode niet aanlopen tegen boetes of naheffingen”, zo schrijft hij in zijn brief.

Echte ‘boeven’ worden uiteraard wel aangepakt, benadrukt Wiebes. Hij wil ‘kwaadwillenden’ aanpakken. Een term die hij omschrijft met: “Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).”

Wiebes wil haast maken met de herijking van de criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” en wil daar nog voor de formatie van een volgend kabinet een antwoord op hebben geformuleerd.

Overigens komt Wiebes tot dit besluit mede op basis van het rapport van de Commissie Boot. Ook deze adviseert in hun rapport kaders op te nemen waarmee duidelijk is wat in ieder geval wel kan.

In plaats van te gaan controleren krijgt de Belastingdienst nu `een coachende rol´. Zo moet duidelijk worden wat wel en wat niet kan.

Wiebes komt in april 2017 met een derde voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer en het rapport van de Commissie Boot.

Lees het volledig artikel op ZiPconomy.nl.

Kwart zzp’ers overweegt te stoppen door Wet DBA
Eén op tien opdrachtgevers verlengt overeenkomst met zzp’er niet

Eén op tien opdrachtgevers verlengt overeenkomst met zzp’er niet

De nieuwe Wet DBA kost zzp’ers werk. Dat geven zowel opdrachtgevers als zzp’ers aan in een onderzoek van kennisbemiddelaar HeadFirst en zelfstandigenplatform ZP Zaken. Vooral grote opdrachtgevers zijn huiverig voor de impact van de wet: ze geven aan vaker te kiezen voor een payroll- of uitzendcontract. Meer dan één derde van de zzp’ers zegt werk te zijn verloren door de wet.

84 procent van de opdrachtgevers geeft aan dat de nieuwe wet het moeilijker maakt om zelfstandigen in te huren. Een gedeelte van de opdrachtgevers (11 procent) heeft zelfs de drastische beslissing genomen geen enkele opdrachtovereenkomst met zzp’ers te verlengen.

Opdrachtgevers wijzigen hun inhuurbeleid, waarbij zzp’ers te horen krijgen dat ze niet meer rechtstreeks ingehuurd worden. Het grootste probleem is de onduidelijkheid die de nieuwe regels scheppen, zeggen ze. Daardoor zijn ze huiveriger om zzp’ers in te huren.

Lees het volledige artikel op rtlz.nl.

Staatssecretaris Wiebes belooft in te grijpen in Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes belooft in te grijpen in Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes heeft vanmiddag in de Tweede Kamer toegezegd dat hij met concrete maatregelen komt om op de onrust rond de Wet DBA te dempen. Hij schrijft daartoe binnenkort een brief aan de Kamer. “Het is duidelijk dat we het met meer voorlichting en toezeggingen over uitblijven van boetes alleen niet mee redden.” Wiebes verklaarde dit nadat hij in het vragenuurtje naar de Kamer was geroepen door Omtzigt (CDA) over berichten dat grote organisaties massaal stoppen met inhuur van zzp’ers. “Zorgen zijn zeer herkenbaar, en daar moeten we wat aan doen”.

Wiebes erkent het beeld uit de Kamer dat de Wet DBA nu zzp’ers treft daarvoor de wet niet bedoeld lijkt. “Zorgen zijn zeer herkenbaar, en daar moeten we wat aan doen. Mijn ambtenaren constateren dat opdrachtgevers veel strikter met de criteria omgaan dan nodig”. Uit zijn eigen gesprekken met opdrachtgevers merkt Wiebes dat met name de hantering van de term ‘gezag’ past niet meer bij de praktijk van vandaag. Er blijft in sommige branches een te groot grijs gebied waarin niet zeker is wat er wel en wat er niet kan. Door die onzekerheid worden opdrachtgevers ook huiverig. In veel gevallen te huiverig”, zegt Wiebes.

De Staatssecretaris zou aanvankelijk eind december met een nieuwe voortgangsrapportage komen. Dat moment trekt hij naar voren.  Hij komt nog in november met een brief. Wiebes liet doorschemeren  dat hij met die brief een flinke ingreep gaat doen om de onzekerheid  bij inhurende opdrachtgevers weg te nemen. De Kamer lijkt ook met niets minder genoegen te nemen. Wiebes liet zich niet uit over welke interventies hij denkt. Over het inzetten van payroll constructies was Wiebes duidelijk:  Schijnzekerheid kopen en een deel van de marge daarvoor afstaan, daar hebben we niks aan”.

RTL Z: Grote Nederlandse bedrijven stoppen met inhuur ZP’ers vanwege wet DBA

RTL Z: Grote Nederlandse bedrijven stoppen met inhuur ZP’ers vanwege wet DBA

Hoogopgeleide zzp’ers massaal getroffen door Wet DBA
HeadFirst brengt feedback Wet DBA over aan staatssecretaris Wiebes

HeadFirst brengt feedback Wet DBA over aan staatssecretaris Wiebes

Op uitnodiging van staatssecretaris Eric Wiebes spraken Mike Korenvaar (Financieel directeur) en Gert-Jan Schellingerhout (Algemeen directeur) van HeadFirst op 27 september 2016 in Den Haag uitgebreid over de Wet DBA. In een goed en constructief gesprek zijn de zienswijze en ervaringen van HeadFirst én de Zelfstandig Professionals, Leveranciers en Opdrachtgevers uit haar netwerk overgebracht. De basis hiervoor waren meer dan duizend positieve en negatieve reacties over de werking van de Wet DBA die binnengekomen zijn op de dbafeedback.nl, een samenwerking met zusterorganisatie ZP Zaken. Onderstaande onderwerpen stonden centraal in het gesprek.

Arbeidsrecht op de schop
De Wet DBA is in principe niets nieuws; het enige wat het heeft gedaan is de VAR afschaffen. Daarmee gaan we terug in de tijd. De drie pijlers voor het vaststellen van een arbeidsrelatie, loon, arbeid en gezag, zijn plots weer opportuun. Met deze klassieke componenten, die niet passen in de huidige tijd van digitalisering en flexibilisering, vallen we terug op arbeidsrecht uit de verre vorige eeuw. En juist daar zit nu de angel. Mensen zoeken intrinsiek naar vrijheid en flexibiliteit, zowel in een vast dienstverband (medewerkers worden steeds ondernemender) als daarbuiten (steeds meer zzp’ers). Mensen die ‘de vaste baan met veiligheid’ inwisselen voor ‘het zzp-schap met flexibiliteit en risico’s’ moeten die ruimte krijgen. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij gedwongen worden in een vast dienstverband te werken.

Het wordt tijd dat het arbeidsrecht breed hervormd wordt, zowel de Wet DBA, Wet Werk en Zekerheid als het Ontslagrecht. Maak wetgeving waarbij niet teruggegrepen wordt naar oude wetten, maar die gericht is op het nu én de toekomst. HeadFirst opteert ervoor naast werknemer en ondernemer ruimte te creëren in het arbeidsrecht voor een derde groep: de zelfstandige. Hetgeen ook een veelgehoorde suggestie is op dbafeedback.nl.

Negatieve effecten
HeadFirst heeft een constant inzicht in de situatie rondom de Wet DBA, mede door reacties op de website dbafeedback.nl en de deelname van duizenden ZP’ers en Opdrachtgevers aan de Opiniemonitor Wet DBA. Hieruit blijkt dat de wet een aantal (negatieve) effecten heeft:

–  Grote aantallen Zelfstandig Professionals raken opdrachten kwijt of lopen deze mis;
–  Opdrachtgevers huren minder ZP’ers in of stoppen hier helemaal mee;
–  Er is een beweging richting payrolling, wat tegenstrijdig is aangezien de overheid juist een ontmoedigingsbeleid jegens payrolling voert.

Een aantal effecten kunnen voor een deel toegeschreven worden aan het oorspronkelijke doel van de wet: de aanpak van schijnzelfstandigheid. Duidelijk is echter dat een aantal effecten negatieve neveneffecten zijn, die voortkomen uit onduidelijkheid en onzekerheid. Met name de beweging dat Opdrachtgevers helemaal stoppen met de inhuur van ZP’ers is zorgelijk. Onwetendheid over handhaving en onduidelijkheid over de interpretatie van essentiële termen als ‘schijnzelfstandigheid’ en ‘gezag’ doet organisaties besluiten: “risico’s die we niet goed kunnen inschatten, sluiten we uit”. De goedwillende ZP’er is hier de dupe van. Dat kan niet de bedoeling zijn van de wet.

Onzekerheid wegnemen
Om de onzekerheid in de markt weg te nemen, is duidelijkheid benodigd over termen als ‘schijnzelfstandige’ en ‘gezag’. Wie is de schijnzelfstandige waar de Wet DBA een einde aan moet maken? Hoe gaat de Belastingdienst achteraf handhaven? Langs welke meetlat legt ze de elementen van een gezagsverhouding? Het is geen kwestie van het afvinken van een checklist. Dit maakt het een grijs gebied en daarmee onzeker. Dhr. Wiebes onderkent dat hier een belangrijke sleutel ligt.

HeadFirst strijdt voor een werkbare Wet DBA
HeadFirst strijdt voor een werkbare situatie waarin ZP’ers en Opdrachtgevers, al dan niet met tussenkomst van een intermediair als HeadFirst, optimaal kunnen samenwerken. Hiervoor is ons inziens een aanpak nodig die rekening houdt met verschillende branches en beroepsgroepen, iets wat eveneens een veelgehoorde suggestie is op dbafeedback.nl. Kijk naar branche, type werkzaamheden, behoeften en wellicht zelfs tarief. Creëer een aanpak voor branches waar schijnzelfstandigheid aan de orde is (conform onderzoek: o.a. transport, bouw, zorg), een aanpak voor zzp’ers die de behoefte hebben gebruik te maken van sociale voorzieningen, een aanpak voor kenniswerkers die wellicht van tijd tot tijd onder gezag werken maar bewust zelfstandig zijn etc.

HeadFirst heeft dhr. Wiebes toegezegd hem op de hoogte te houden van marktontwikkelingen omtrent de Wet DBA. Zo presenteren we de komende weken de resultaten van de Opiniemonitor Wet DBA, die eind september uitgevoerd is onder Zelfstandig Professionals en Opdrachtgevers. De resultaten van dit onderzoek worden eveneens overhandigd aan de Tweede Kamerleden Mei Li Vos (PvdA), Erik Ziengs (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) en verschijnen op deze website.

Eens te meer blijkt het belang dat ook jij jouw mening over de Wet DBA deelt. Wij bundelen de reacties en brengen dit naar de beleidsbepalers. Ga naar wetdba.headfirst.nl/feedback/.

 

CPB: vaste banen verdwijnen door beleid

CPB: vaste banen verdwijnen door beleid

Het vaste contract is in Nederland op zijn retour door het beleid van de afgelopen kabinetten. Die conclusie trekt het Centraal Planbureau. Nederland is wereldwijd een buitenbeentje als het gaat om het groeiende aantal flexwerkers.

“De toename van het flexcontract is geen internationale trend, dus het is niet iets onvermijdelijks,” zegt directeur Laura van Geest. “Het is ook niet iets tijdelijks, of iets dat komt omdat flexwerkers zo dolgraag op een flexcontract werken. Daarmee is onze conclusie dat het komt door beleid.”

Goedkoper
Voor werkgevers in Nederland is het in veel gevallen een stuk goedkoper om iemand een tijdelijk contract te geven of om een zelfstandige in te huren. De verschillen in kosten zijn zo groot dat het vaak niet aantrekkelijk is voor werkgevers om iemand in vaste dienst te nemen.

“De trend slaat vooral neer bij mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt. De vraag is of je dat echt wil”, zegt Van Geest.

Er is veel kritiek op de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, omdat die in sommige gevallen averechts werkt. “Het komt door tal van wetten dat werkgevers minder mensen een vast contract geven.”

De Wet werk en zekerheid is in juli 2015 aangepast om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. Door de aanpassingen moeten flexwerkers meer zekerheid krijgen en kunnen ze eerder doorstromen naar een vaste baan. Flexwerkers kunnen na twee jaar aanspraak maken op een vast contract. Daarvoor was dat drie jaar.

Ook worden tijdelijke contracten als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. Dat was eerder drie maanden.

Daarnaast werd de transitievergoeding ingevoerd. Flexwerkers die minimaal twee jaar in dienst zijn, krijgen een vergoeding als ze worden ontslagen.

“Er is genoeg getobd over het onderwerp en er is ook al veel onderzoek gedaan. De feiten liggen er, de trend is er. Als het je niet bevalt is dit het moment om er wat aan te doen.” Dit zou in de komende verkiezingstijd op de kaart moeten komen, denkt het planbureau. “Dit probleem is niet iets tijdelijks.”

Minister Asscher, initiatiefnemer van de Wet werk en zekerheid, is het gedeeltelijk eens met het CPB. Hij vindt dat de arbeidsmarkt momenteel doorschiet in flexibilisering. “Maar de Wet werk en zekerheid gaat juist tegen die trend in. Daar moet iedereen ook verschrikkelijk aan wennen. En in zijn eentje is de wet niet genoeg; er is meer nodig.”

Bij die laatste constatering sluit vakbond FNV zich aan: “De Wet werk en zekerheid is niet het probleem, maar de oneerlijke concurrentie die plaatsvindt. Dit leidt tot een race naar beneden. Werkenden zijn hier de dupe van. Wij zijn voor een gelijk speelveld waarin mensen niet meer tegen elkaar worden uitgespeeld.”

Ongeveer tachtig procent van de mensen die op een flexcontract werken wil eigenlijk liever een vast contract. Dat komt omdat werknemers met een flexcontract vaak sociaal minder goed beschermd zijn. Pensioen is minder goed geregeld en het is vaak moeilijker om een huis te kopen. Zzp’ers hebben overigens minder vaak behoefte aan een vast contract, omdat ze kiezen voor vrij ondernemen.

Het CPB voorspelt dat de werkloosheid volgend jaar niet verder daalt. Het aantal werklozen blijft steken op 555.000. Dat komt omdat de economie onvoldoende groeit om zowel werkzoekenden als nieuwkomers een baan te geven.

Staatssecretaris Wiebes stuurt eerste voortgang DBA naar de Kamer

Staatssecretaris Wiebes stuurt eerste voortgang DBA naar de Kamer

Het kabinet wil dat echte ondernemers zonder belemmering en onzekerheid kunnen ondernemen. Sinds het ingaan van de wet DBA afgelopen mei is er halverwege het implementatiejaar met 10 algemene en 50 model- en sectorale overeenkomsten een grotendeels dekkend stelsel ontstaan dat zekerheid biedt aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. In verreweg de meeste gevallen kan gewoon buiten dienstverband worden gewerkt. Om nog resterende onzekerheid in sommige sectoren op te lossen, komt staatssecretaris Wiebes daarom met aanvullende acties, zoals extra capaciteit bij de Belastingdienst voor het beoordelen van overeenkomsten, een meldpunt en meer toegespitste communicatie.

Met de wet DBA is alleen de VAR – de automatische vrijwaring voor de opdrachtgevers – verdwenen. De regels of je ondernemer bent of niet zijn nog precies hetzelfde. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht en vaak onnodig. Een groot deel van de opdrachtnemers functioneert overduidelijk buiten dienstverband, bijvoorbeeld zzp’ers die voor particulieren werken of voor zelfstandige adviseurs met concrete opdrachten voor wisselende opdrachtgevers. Voor deze groep is een modelovereenkomst of zekerheid vooraf natuurlijk niet nodig. Een tweede grote groep betreft zzp’ers en opdrachtgevers die zekerheid vooraf willen of ze hun arbeidsrelatie goed hebben georganiseerd. Zij zijn of kunnen aan de slag met de modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst.

Geen boetes voor goedwillende ondernemers
Ook na 1 mei 2017 worden goedwillende ondernemers niet beboet. Wiebes: “Ik kan het niet helderder zeggen dan zo: dit gaat niet gebeuren.”

In gesprekken met bedrijven klagen ondernemers soms over kwaadwillende branchegenoten die de regels uit de arbeidswetgeving expres niet nakomen; hen kwam de vrijwaring van de VAR goed uit. Deze oneerlijke concurrentie wordt nu aangepakt. Kwaadwillende ondernemers, die bijvoorbeeld kostenvoordeel halen ten opzichte van concurrenten, kunnen per mei wel rekenen op een harde hand.

Extra acties
Halverwege dit implementatiejaar (tot mei 2017) zien we bij sommige groepen nog onzekerheid, wat ingrijpend is omdat het gaat om het werk van mensen en daarmee om hun bestaanszekerheid. Om deze onzekerheid versneld te verhelpen, kondigt Wiebes een aantal acties aan voor de tweede helft implementatiejaar tot mei 2017, onder andere:
– extra capaciteit ter beoordeling van ingediende (bijna alleen nog maar bedrijfsspecifieke) overeenkomsten
– een meldpunt bij de Belastingdienst om eventuele knelpunten beter te kunnen verhelpen
– meer toegespitste en betere communicatie, samen met branche- en koepelorganisaties

Schijnzelfstandigheid
De grootste weerstand ontmoet de Belastingdienst niet waar onzekerheid bestaat maar waar inmiddels juist zekerheid is dat de oude manier van werken nooit binnen de wet heeft gepast. Vaak gaat het om werkrelaties die beoordeeld naar al lang bestaande wettelijke criteria neerkomen op een dienstbetrekking, bijvoorbeeld een reguliere leraar in het onderwijs die onder gezag van een rector werkt met een door de school bepaalde lesstof, de vaste verpleegster in het ziekenhuis of een ICT’er die jarenlang op vaste werkdagen en met vaste werktijden werkt onder gezag van een projectleider van de opdrachtgever, soms zelfs met functioneringsgesprekken.

Het gaat om beperkte aantallen, veelal in sectoren waar concurrenten dominant met werknemers werken. Eerste onderzoeken van marktpartijen bevestigen dat, evenals het punt dat verreweg de meeste opdrachtgevers en ondernemers geen knelpunten ervaren of verwachten door de wet DBA.

Zie hier de vandaag naar de Tweede Kamer gestuurde 1e Voortgangsrapportage DBA.

HeadFirst bij BNR Nieuwsradio over Wet DBA

HeadFirst bij BNR Nieuwsradio over Wet DBA

Is de Wet DBA een prima wet met alleen kinderziektes of was het vanaf het begin al een onzalig plan? Mike Korenvaar, Financieel directeur bij HeadFirst, sprak hierover tijdens een radioprogramma van BNR Zakendoen. Luister de uitzending terug vanaf 47.30.

bnr

Staatssecretaris Wiebes stoort zich aan bangmakerij rond verdwijnen VAR

Staatssecretaris Wiebes stoort zich aan bangmakerij rond verdwijnen VAR

Staatssecretaris Eric Wiebes vindt dat zzp’ers en hun opdrachtgevers zich niet uit het veld moeten slaan door ‘spookverhalen’ over de toepassing van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Organisaties van zelfstandigen en D66 luiden de noodklok over het ‘bloedbad’ dat de wet zou aanrichten onder zelfstandige professionals.

Gewoon aan het werk

Hij vindt dat overtrokken. ‘Laten we vanaf nu ophouden met ingewikkeld doen en gewoon aan het werk gaan’, zegt de VVD-staatssecretaris woensdag in een interview met Forum, het blad van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij krijgt bijval van voorzitter Hans de Boer. Die vindt de berichten over ‘kopschuwe opdrachtgevers overdreven’.

Wiebes werd dinsdag door D66’er Steven van Weyenberg naar de Tweede Kamer geroepen om uit te leggen waarom de Belastingdienst een grote achterstand heeft in de beoordeling van modelovereenkomsten tussen zzp’ers en hun opdrachtgever en meer dan de helft tot nu toe afkeurt. In de modelovereenkomst is werkwijze en relatie tussen opdrachtgever en -nemer zo vastgelegd dat wordt voorkomen dat de Belastingdienst die als dienstverband kan bestempelen.

De nieuwe wet maakte op 1 mei een einde aan de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie), waarmee werkgevers zich tot dan toe konden vrijwaren van werkgeversverplichtingen. Wiebes zegt dat hij de achterstand die de Belastingdienst heeft opgelopen bij de beoordeling van model- overeenkomsten voor zelfstandige professionals (zzp’ers) zelf heeft veroorzaakt.

Meewerkstand

‘Het komt doordat ik de Belastingdienst heb opgedragen om in de meewerkstand te gaan en met ondernemers samen te werken aan iets wat aan de wet voldoet’, aldus de staatssecretaris dinsdag in de Tweede Kamer. Het duurt inmiddels elf weken in plaats van de eerder toegezegde zes voordat een modelovereenkomst is beoordeeld.

Van de ruim 4000 modelovereenkomsten die tot 1 augustus waren voorgelegd, waren er toen 370 goedgekeurd en ruim 1000 afgewezen terwijl de rest nog in behandeling was. Van Weyenberg vindt dat het ‘de hoogste tijd is om de wet in te trekken’. Maar Wiebes houdt vol dat de problemen overzichtelijk zijn.

Redelijke partij

Wiebes zegt in Forum dat opdrachtgevers zich niet te druk moeten maken over details in hun overeenkomsten met zzp’ers. ‘Als ik een onderneming had, zou ik me niet zo druk maken over de details. De Belastingdienst is een heel redelijke partij. Als je te goeder trouw bent en in het grijze gebied zit, zal de Belastingdienst eerst zeggen: let hier eens op.’ Volgens Wiebes is het ‘een veel te grote klus’ als iedere ondernemer zijn eigen modelovereenkomst gaat maken en moet laten beoordelen.

‘Het is wennen. We zijn bij de implementatie op de helft. Maar verreweg de meeste zzp’ers kunnen dat blijven en daarvan hebben de meeste ook helemaal geen model- overeenkomst nodig. Voor wie die wel nodig heeft, is er inmiddels een vrijwel dekkend stelsel van sectorovereenkomsten, tien algemene en straks ook zestig voor specifieke sectoren’, aldus de VVD-staatssecretaris. ‘Maar er doen nog altijd spookverhalen de ronde die we hard bestrijden.’

Dienstverband

Hij wees erop dat niet alles wat zzp’ers of hun opdrachtgevers willen ook binnen de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) mogelijk is. ‘Dat leidt in een beperkt aantal gevallen tot verdriet bij dingen die heel erg lijken op een dienstverband. Maar in veel sectoren is de rust weergekeerd. Er melden zich nog iedere maand achtduizend nieuwe zzp’ers.’

Volgende week komt Wiebes met een uitgebreide rapportage over de implementatie van de Wet DBA. Tot 1 mei volgend jaar geldt daarvoor een overgangsperiode, waarin de Belastingdienst coulant optreedt tegen overtredingen.

Belastingdienst keurt ingediende Wet DBA-overeenkomst HeadFirst goed

Belastingdienst keurt ingediende Wet DBA-overeenkomst HeadFirst goed

HeadFirst start direct met implementatie bij vijftig grote opdrachtgevers

Hoofddorp, 12 juli 2016 – Kennisbemiddelaar HeadFirst heeft goedkeuring gekregen op de door haar aan de Belastingdienst voorgelegde overeenkomst. Er heeft hiervoor constructief overleg plaatsgevonden om tot een overeenkomst te komen die voldoet aan de richtlijnen van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), maar daarnaast ook aansluit op de praktijk waarin zelfstandig professionals (zp’ers) en opdrachtgevers met elkaar werken. De goedkeuring maakt de baan vrij de volgende stap te zetten om de meer dan vijftig grote opdrachtgevers van HeadFirst en de ruim 20.000 bij het bedrijf aangesloten zp’ers volledig Wet DBA-proof te maken.

De afgelopen maanden heeft HeadFirst opdrachtgevers, leveranciers en zelfstandig professionals geïnformeerd over de Wet DBA op diverse kennissessies en middels artikelen en een whitepaper. Op de achtergrond werd constant overleg gevoerd met de Belastingdienst over de inhoud van de overeenkomst. Mike Korenvaar, financieel directeur van HeadFirst: ‘Het belang om een overeenkomst goedgekeurd te krijgen die past binnen de kaders van de Wet DBA, maar daarnaast ook werkbaar is voor opdrachtgevers, zp’ers en onszelf stond voorop. We zijn blij dat we nu beschikken over een gedegen overeenkomst die daaraan voldoet.’ Dat goedkeuring geen sinecure is, blijkt uit het feit dat maar liefst één op de drie modelovereenkomsten door de fiscus wordt afgekeurd.

Onzekerheid
Met de komst van de Wet DBA per 1 mei jongstleden wordt de arbeidsrelatie tussen de zp’er en zijn opdrachtgever met een scherpere blik bekeken. Waar voorheen een VAR gold als vrijwaring voor de opdrachtgever van de afdracht van loonheffing en premie werknemersverzekeringen, dient nu een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst als leidraad voor de samenwerking. Werken de opdrachtgever en zp’er in de praktijk conform deze overeenkomst, dan is er geen risico op naheffingen.

Veel organisaties die zelfstandigen inhuren, maken zich zorgen over dit risico. Korenvaar: ‘We signaleren onzekerheid in de markt. Met name door onduidelijkheid over de interpretatie van de Belastingdienst van het begrip gezagsverhouding en daarmee de aanwezigheid van een dienstbetrekking.’ Korenvaar vervolgt: ‘Zowel de politiek als de Belastingdienst zouden inhurende organisaties beter moeten informeren. Ga met elkaar in gesprek, ondervind waar de bottlenecks zitten die momenteel voor onrust zorgen. Het kan niet de bedoeling van de wet zijn dat door de heersende onduidelijkheid organisaties voor de makkelijkste weg kiezen, namelijk het stoppen met de inhuur van zelfstandigen. Dat is bijzonder nadelig voor zp’ers, maar net zo goed voor de opdrachtgevers zelf. Door het werken met een goedgekeurde overeenkomst met duidelijke kaders en het ondernemen van de juiste acties, is het inhuurrisico dat voortkomt uit de Wet DBA goed beheersbaar.’

Implementatie
Met de goedkeuring van de Belastingdienst kan HeadFirst nu de volgende fase opstarten. Per 1 juli is het bedrijf gestart met de implementatie van de nieuwe overeenkomst bij alle zelfstandig professionals die via haar organisatie werken, veelal actief in de IT, projectmanagement, marketing, HR en financiële functies. Met opdrachtgevers worden nieuwe contracten afgesloten en werkwijzen afgestemd. Daarna is het zaak dat in de praktijk conform de goedgekeurde overeenkomst gewerkt wordt. HeadFirst adviseert en begeleidt haar opdrachtgevers hierin. Tot de opdrachtgevers van HeadFirst behoren veel (semi-)overheden, waaronder diverse ministeries, en organisaties in de FMCG-markt, het onderwijs, de farmaceutische industrie, de telecom-, energie-, transport-, bancaire en technische sector.

Korenvaar: ‘We hebben officieel tot 1 mei 2017 om aan te passen aan de richtlijnen van de Wet DBA, maar we hebben als ambitieus streven dat al onze opdrachtgevers en aangesloten zp’ers voor 1 oktober volledig Wet DBA-proof zijn.’

ZZP-beleid en de politiek. Er valt wat te kiezen.

ZZP-beleid en de politiek. Er valt wat te kiezen.

Mei Li Vos (PvdA), Steven van Weyenberg (D66), Pieter Heerma (CDA) en Erik Ziengs (VVD) kregen van ZZP Nederland afgelopen vrijdag het podium om hun visie te geven over waar het naar toe moet met ‘de zzp’er’. Hoewel, dat het weinig zin heeft om het over ‘dé zzp’er’ te hebben, daar is Den Haag wel van doorgedrongen. Immers, een eenduidig beleid voor zowel de pakketjesbezorgers van PostNL, de bijklussende webshop-beheerder, de zelfstandige vakman, de medisch specialist en de zelfstandige interim professionals, dat valt zo goed als niet te doen.

Schijnzelfstandigheid. Ja, daar is iedereen tegen, al heeft niemand een goed en duidelijk beeld over wat schijnzelfstandigheid nu precies is. Laat staan hoeveel ‘schijnzelfstandigen’ er daadwerkelijk zijn. Vanzelfsprekend kwamen, in dat kader, de effecten van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) ter sprake. “Er zijn veel spookverhalen over de Wet DBA, deels de wereld in geholpen door partijen die daar belang bij hebben”, zo stelde Pieter Hazekamp de Directeur Generaal van het Ministerie van Financiën voorafgaand aan het debat.

De Tweede Kamer leden zijn daar nog niet gerust op. Volgens Ziengs (VVD) raakt de Wet DBA vooral zelfstandigen waar het niet bedoeld is. Heerma (CDA) beschreef het als het waterbedeffect: “Je drukt op ene plek en gelijk ontstaan er elders nieuwe problemen”. Van Weyenberg (D66) hekelt het doel om het aantal zzp’ers te verminderen en faveure van meer vaste banen: “Het is een misvatting dat wanneer je het zzp’ers lastig maakt er dan meer banen ontstaan.”

Wiebes geeft antwoord: waarom toch die VAR afschaffen?

Wiebes geeft antwoord: waarom toch die VAR afschaffen?

De onzekerheid rondom de veranderende regels voor zzp’ers door de afschaffing van de VAR-verklaring is groot en veel zelfstandig ondernemers zijn bezorgd. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën beantwoordt hun vragen exclusief bij RTL Z.

Want hoewel de nieuwe wet nog niet in gebruik is, willen veel zzp’ers weten: wat betekent deze verandering voor mij? Er gaan veel spookverhalen rond, zeker omdat duidelijke informatie over de nieuwe situatie vanuit de Belastingdienst voorlopig ontbreekt. Maar daar komt volgens Wiebes, die zich de kritiek aantrekt, snel verandering in.

‘Veel zorgen voorbarig’
Volgens de staatssecretaris zijn veel zorgen voorbarig. Wiebes: “De nieuwe wet is er net door. Het nieuwe regime is nog niet ingegaan. Maar het is waar dat veel zzp’ers moeten worden geïnformeerd. Daarom krijgen alle houders van een VAR-verklaring binnenkort een brief thuisgestuurd.”

RTL Z heeft deze brief aan alle 600.000 zelfstandigen alvast mogen inzien. Hierin valt enigszins beknopt te lezen wat er verandert met het verdwijnen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en hoe zzp’ers vanaf 1 mei samen met hun opdrachtgevers moeten bekijken of en hoe zij onderling een modelovereenkomst afspreken en vastleggen. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen.

In de bijlage van de brief vinden zij een aantal vragen over het verdwijnen van de VAR. In gesprek met onze politiek verslaggever Roel Schreinemachers beantwoordt staatssecretaris Wiebes alvast een aantal van deze veelvoorkomende vragen.

Rompslomp
Zo vraagt zzp’er Loes Wouterson zich af of mensen die al jaren naar volle tevredenheid met de VAR werken met verschillende opdrachtgevers, niet worden opgezadeld met een enorme rompslomp. Volgens Wiebes wordt dat juist minder: het papierwerk dat we elkaar constant rondsturen, verdwijnt met de nieuwe modelovereenkomsten. Straks is een afspraak per mail maken voldoende.

Zzp’er Maarten van Straaten wijst op een ander heikel punt: het aantal opdrachtgevers dat is vereist om te kwalificeren voor het ondernemerschap. Wiebes: “Dit hangt echt af van het soort werk dat je uitvoert. Er zijn ook ondernemers met een beperkt aantal opdrachtgevers. Het is belangrijk om te weten dat het aantal opdrachtgevers niet gelijk staat aan het predicaat ondernemerschap. Je kunt ook één hele grote opdrachtgever hebben waarvoor je een heel jaar werkt of zoals bijvoorbeeld een leraar, juist voor heel veel partijen werken.”

‘Tijdelijke contracten maken bedrijf kapot’
Documentairemaker en zzp’er Botte Jellema zegt dat sommige van zijn opdrachtgevers zenuwachtig worden van de nieuwe regels en dat ze hem geen opdracht als freelancer meer mogen of willen geven, maar tijdelijke contracten. Jellema: “Dat is zeer nadelig voor mijn bedrijf. Dat gaat waarschijnlijk kapot, net als mijn financiële langetermijnplanning.”

Wiebes: “Dat klinkt natuurlijk als onzekerheid die we juist met die modelovereenkomsten proberen op te lossen. Daarbij wil bij ik de motie aantekenen: alles wat vroeger ondernemerschap was, is nog steeds ondernemerschap en alles wat het vroeger niet was is het nu ook niet. Want die wet is niet veranderd. De scheidslijn tussen ondernemers en niet-ondernemers is niet veranderd. Daar verandert niks aan. Kies daarom in overleg met de opdrachtgever een modelovereenkomst die bij je past. Als dan allerlei andere specifieke klussen buiten dat dienstverband vallen, betekent dat niet dat je geen ondernemer meer bent.”

Onzin
Tot slot de vraag van voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. Volgens hem zijn veel opdrachtgevers bang om nog rechtstreeks zaken te doen met zzp’ers en schakelen zij een intermediair in. Verhoef: “Die wil ook een boterham verdienen en de zzp’er moet daar voor opdraaien.”

Een hele goede vraag, want dit is onzin, zegt Wiebes. “Zekerheid krijg je door met een modelovereenkomst te werken en niet met een intermediair. Voor werken met een intermediair kunnen allemaal goede redenen zijn, maar daar bemoei ik me niet mee. De overheid moet zich sowieso niet met dit soort zaken bemoeien. Het afschaffen van de VAR heeft hier geen snars mee te maken.”

 

Inzet zelfstandigen bij tijdelijke vervanging blijft mogelijk onder Wet DBA

Inzet zelfstandigen bij tijdelijke vervanging blijft mogelijk onder Wet DBA

Opdrachtgevers kunnen onder de Wet DBA zelfstandigen blijven inhuren voor het tijdelijk vervangen van een werknemer. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen van D66 Kamerlid Steven van Weyenberg over welke criteria de Belastingdienst hanteert rond (schijn)zelfstandigheid. Zodra de voorwaarden en omstandigheden verschillen ten opzichte van degene die vervangen wordt, is het inzetten van een zelfstandige volgens Wiebes mogelijk.

Het gaat om de feitelijke omstandigheden. Wiebes: “Indien een invaller hetzelfde werk doet op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden als degene in loondienst die wordt vervangen, dan is er sprake van een dienstbetrekking. (…). Als de invaller hetzelfde werk doet, maar de voorwaarden en omstandigheden verschillen ten opzichte van degene die in dienstbetrekking werkte, dan kan de invaller wel degelijk buiten dienstbetrekking werken.”

Bron: ZiPconomy

Grote bedrijven stoppen met inhuren zzp’ers

Grote bedrijven stoppen met inhuren zzp’ers

Nog maar enkele dagen na het afschaffen van de VAR, en nu al nemen grote bedrijven draconische maatregelen: géén zzp’ers meer. Dat blijkt uit mails die BNR heeft ingezien, die grote bedrijven verstuurden aan onder meer bedrijven die bemiddelen voor zzp’ers, zoals interim-managers.

De bedrijven – een grote bank, een grote financiële instelling en een groot Nederlands pretpark, willen niet met hun naam in de media verschijnen, bleek uit telefonische navraag. Nu ze met modelovereenkomsten moeten gaan werken, zeggen de bedrijven helemaal te stoppen met de inhuur van zzp’ers. Ze vinden de nieuwe wetgeving – de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) – simpelweg te onzeker. Bedrijven willen vóóraf zekerheid. Krijgen ze die niet, dan willen ze alleen nog maar met andere contracten dan zzp-contracten werken.

Werving- en selectiebureaus beginnen de gevolgen nu ook te merken bij grote multinationals. Het gaat daar om honderden zzp’ers. De wet- en regelgeving is aangepast, maar de communicatie “is minimaal”, zeggen sommigen. De onrust wordt alleen maar groter, ontdekte BNR. Sterker nog: zzp’ers kunnen door bedrijven gedwongen worden hun ondernemerschap op te geven.

Bron: BNR Nieuwsradio

Belastingdienst verstuurt brief over Wet DBA aan zzp’ers

Belastingdienst verstuurt brief over Wet DBA aan zzp’ers

Vanaf vandaag gaat de Belastingdienst de aangekondigde brief over de Wet DBA  toesturen aan alle zzp’ers die in het bezit zijn van een VAR. Als het goed is heeft binnen week al die zzp’ers een blauwe enveloppe met inhoud op de deurmat liggen.

Voor wie niet wachten kan, of geen VAR heeft, dan wel bijvoorbeeld opdrachtgever is (u krijgt immers geen informatie van de Belastingdienst toegestuurd….) hierbij alvast de integrale inhoud van de – vrij compacte – brief. (Zie ook voor aanvullende informatie en achtergronden ons ZiPdossier over de Wet DBA)

De brief

Betreft: Gevolgen afschaffen Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016

Geachte heer/mevrouw

Volgens onze gegevens hebt u een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. In plaats daarvan kunt u gebruikmaken van modelovereenkomsten. In deze brief leest u hoe dat werkt.

Wat verandert er?

Veel zzp’ers denken dat de VAR een soort ‘werkvergunning’ is, maar in werkelijkheid geeft de VAR alleen aan de opdrachtgever zekerheid. Met de VAR weet de zzp’er niet zeker of hij wel echt buiten loondienst werkt. Als achteraf blijkt dat hij toch in loondienst heeft gewerkt, krijgt de zzp’er een aanslag inkomstenbelasting die hierbij past en kan hij het recht op ondernemersaftrek verliezen. De opdrachtgever is dan niet aansprakelijk.

Vanaf 1 mei biedt een modelovereenkomst u en uw opdrachtgever duidelijkheid en zekerheid over de financiële gevolgen van uw arbeidsrelatie. Als u werkt volgens een modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Snel en eenvoudig zekerheid

U kunt eenvoudig zekerheid krijgen over uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgever door gebruik te maken van een modelovereenkomst die op onze internetsite staat. Een modelovereenkomst werkt net zo eenvoudig als de VAR. U hoeft dus niet voor elke opdracht een nieuwe overeenkomst op te stellen: u kunt kiezen uit 1 van de algemene modelovereenkomsten op onze internetsite.

Wat moet u doen?

Vanaf 1 mei moet u het volgende doen:

 1. Bedenk samen met uw opdrachtgever of u een modelovereenkomst nodig hebt. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp’er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. U hoeft in deze gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken. Bij twijfel kunt u met uw opdrachtgever gebruikmaken van een modelovereenkomst, maar dit is niet verplicht.
 2. Zoek op onze internetsite, belastingdienst.nl/ozo, een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u en uw opdrachtgever willen werken.
 3. Leg vast volgens welke modelovereenkomst u en uw opdrachtgever gaan werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin u afspraken maakt met uw opdrachtgever. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst.
 4. Werk volgens de afspraken in de modelovereenkomst. Zolang u en uw opdrachtgever dat doen is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Overgangsperiode van 1 jaar

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen. Tot die datum geven wij voorlichting en helpen we bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Voor u en uw opdrachtgevers geldt dit jaar wel een inspanningsverplichting: u moet beiden actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat u niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.

Wat verandert er niet?
De regels die bepalen of u in loondienst bent of niet, veranderen niet. De modelovereenkomsten geven u en uw opdrachtgevers direct duidelijkheid of u buiten loondienst kunt werken. Het is dan ook niet nodig om als zzp’er per 1 mei via tussenpersonen te gaan werken.

Meer informatie: webinar en veelgestelde vragen

Op dinsdag 12 april organiseren wij van 20.00 tot 21.00 uur een webinar voor zzp’ers over het afschaffen van de VAR, de invoering van de DBA en de gevolgen daarvan. U kunt zich hiervoor aanmelden via belastingdienst.nl/dbawebinar_zzp. Daar en op ons YouTube-kanaal kan iedereen na afloop ook de opname van het webinar bekijken.
In de bijlage vindt u de antwoorden op de belangrijkste vragen. Op belastingdienst.nl/dba vindt u meer veelgestelde vragen, informatie en de modelovereenkomsten. U kunt voor meer informatie ook terecht bij uw beroepsorganisatie of zzp-belangenorganisaties.

Hoogachtend,
de inspecteur
M.H.J. Crooijmans

Bijlage: de belangrijkste vragen en antwoorden over het verdwijnen van de VAR op een rij
Neemt de administratieve rompslomp voor de zzp’er toe?

Het werken met modelovereenkomsten is juist eenvoudiger dan het werken met de VAR.
Een VAR moest elk jaar opnieuw worden aangevraagd en bij elke opdracht opnieuw worden opgestuurd. Veranderde het werk of de voorwaarden waaronder gewerkt werd, dan moest er een nieuwe VAR worden aangevraagd. Wanneer gewerkt wordt met een modelovereenkomst, is dit niet meer nodig. Met een modelovereenkomst kan de zzp’er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet eerst aan ons voorgelegd te worden. Zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (nummer) er gewerkt wordt.

Moet ik voor elke klus en voor allerlei verschillende klussen opnieuw een overeenkomst opstellen en voorleggen?

Nee. De modelovereenkomsten staan op onze internetsite. De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep. Als u volgens een bepaalde modelovereenkomst werkt, hebt u zekerheid. Welke overeenkomst u kiest, bepalen de opdrachtgever en de zzp’er zelf.

Staan de positie en sociale zekerheid van zzp’ers onder druk?

Integendeel. De positie van zzp’ers wordt versterkt omdat ook zij nu zekerheid vooraf hebben. Daarnaast kan de zzp’er, als achteraf blijkt dat er toch sprake was van loondienst, nu wél aanspraak maken op uitkeringen bij bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid. Onder de VAR had de zzp’er geen recht op sociale zekerheid. Dit is voor u een verbetering.
Daarnaast ligt de aansprakelijkheid niet meer alleen bij de zzp’er, maar zijn beide partijen verantwoordelijk voor de eigen belasting en premie verplichtingen. Onder de VAR was alleen de zzp’er aansprakelijk.

Wordt het verplicht om met een modelovereenkomst te werken?

Nee. Veel zzp’ers weten immers op voorhand al dat zij niet in loondienst werken, zoals de stukadoor bij particulieren thuis of een fotograaf die jaarlijks een teamdag van een bedrijf vastlegt. Als u niet zeker bent of en hoe u buiten dienstverband kunt werken, kan werken volgens een modelovereenkomst zekerheid geven aan u en uw opdrachtgever.

Waar vind ik de modelovereenkomsten?

U vindt de modelovereenkomsten op belastingdienst.nl/ozo.

Kan ik de modelovereenkomsten aanpassen aan mijn eigen situatie?

In de overeenkomsten hebben wij de bepalingen geel gemarkeerd die maken dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarom mag u deze bepalingen niet aanpassen. De andere bepalingen kunt u wel zelf aanpassen en u kunt ook bepalingen toevoegen, zolang deze niet tegenstrijdig zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. U hoeft de aangepaste overeenkomst niet door ons te laten beoordelen.

Zondag met Lubach S04: aflevering 8 – ZZP

Zondag met Lubach S04: aflevering 8 – ZZP

Definitief: VAR verdwijnt per 1 mei 2016

Definitief: VAR verdwijnt per 1 mei 2016

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) gaat de VAR vervangen. Het wetsvoorstel van Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft bij de behandeling in de Eerste Kamer op 26 januari een meerderheid behaald. 2 februari wordt definitief gestemd, maar dat lijkt een formaliteit. Naast regeringspartijen VVD en PvdA steunen ook de PVV en CDA de wet. Daarmee is een meerderheid van 42 van de 75 zetels veiliggesteld voor de afschaffing van de VAR.

De ingangstermijn van de Wet DBA, en daarmee het verdwijnen van de VAR, stond eerst gepland op 1 april 2016, maar is opgeschoven naar 1 mei. Hiermee komt Staatssecretaris Wiebes tegemoet aan de wens van de CDA. Vanaf 1 mei geldt een overgangstermijn van een jaar, tot 1 mei 2017. Opdrachtgevers, bemiddelaars en Zelfstandig Professionals hebben zodoende de tijd zich aan te passen aan de nieuwe wet. De Belastingdienst heeft tevens de tijd alle benodigde modelcontracten te toetsen en te publiceren.

Heb je vragen over de vervanging van de VAR? Lees de FAQ voor Zelfstandig Professionals of de FAQ voor Opdrachtgevers of neem contact met ons op via 023 – 568 56 30 of info@headfirst.nl.

Eerste Kamer stemt voor afschaffing Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Eerste Kamer stemt voor afschaffing Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

De zogenoemde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp’ers lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. In de Eerste Kamer tekende zich dinsdagavond een meerderheid af die een afschaffing per 1 mei steunt.

De VAR is bedoeld om bedrijven duidelijk te maken of zij loonheffing moeten inhouden en betalen over inkomsten van zzp’ers. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) wilde al langere tijd af van de VAR, maar hij stuitte op verzet in de Senaat. Hij deed een reeks toezeggingen. Zo komt er een langere overgangsfase van een jaar.

De VAR wordt vervangen door modelovereenkomsten. Die moeten zzp’ers en bedrijven meer duidelijkheid en zekerheid geven.

Bij een VAR kunnen mensen op papier werken als zzp´er terwijl ze in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn. Dat is lastig te controleren voor de Belastingdienst en financiële gevolgen zijn altijd voor de zzp´er.